Oslofjordtunnelen uten innsikt ved ulykker!

HomeBrann

Oslofjordtunnelen uten innsikt ved ulykker!

Vegdirektoratet som fagansvarlige i slike saker mener bestemt at innføring av et nytt datatrafikkregistreringsystem vil registrere og fotografere alle kjøretøyer som kjører inn og ut av tunnelen, og som skal kunne registrere kjøretøyer med farlig gods er godt nok for sikkerheten i Oslofjordtunnelen. Dette kan kun være greit som et tillegg til TV-overvåkning.    Man kan ikke på noen som helst måte erstatte direkte levende bilders innsikt i tunnelen slik utrykningstjenesten har svært god erfaring fra gjennom Veitrafikksentralens innsikt i alle  andre tunneler av trafikkbetydning i Oslo-området. 

Samferdselsdepartementet som  overordnet organ i samferdelsaker sier: ”TV-overvåkning er i første rekke et hjelpemiddel i tunneler med meget høy trafikk, hvor det er viktig å overvåke trafikkavviklingen kontinuerlig for raskt å reagere på eventuelle hendelser (motorstopp, havari, ulykker etc.) som måtte oppstå for og hindre sekundærhendelser. Oslofjordtunnelen kommer ikke inn under denne kategorien tunneler”. Sitat slutt.

I Oslofjordtunnelen er det gjort beregninger som tilsier passering av  4200 biler i døgnet. Når antallet kommer opp i 7500 biler i døgnet kan det gjøres vurderinger om TV-overvåkning.  Det er meningsløst at trafikkantenes liv og utrykningspersonellets sikkerhet skal beregnes ut fra hvor mange som paserer i tunnelen før den skal få den beste sikkerhet.
To-veis trafikk i samme tunnelløp med stor fare for møteulykker, og 7% stigning / fall samt bare mulighet for rømningsvei og innsatstunnell 1,8 km inn fra Hurumsiden i en tunnel på 7,2 km. kan ikke bli sikkert nok.

Da blir dette en sikkerhetsrisiko uten innsikt i hva som kan oppstå under små og store hendelser. I tillegg vil «snunisjer» for store kjøretøyer vinkelrett på tunnelbanen i en ulykkesituasjon, hvor en prøver og komme seg ut av tunnelen med ulike kjøretøyer, kunne skape panikksituasjoner og fullstendig opphopning av kjøretøyer. Med et tenkt ”ulykkescenarie” hvor en uten innsikt inn i tunnelen ikke tidsnok får stoppet trafikk på vei inn i tunnelen med bommer,  vil dette kunne bli en uholdbar ulykkesrisiko som resultat.

Brannsjefen i Søndre Follo som er ansvarlig for brannsikkerheten i tunnelen har i de siste uker overfor de ansvarlige myndigheter tatt reservasjon for at trafikkregistreringsystemet  vil være noen garanti for og gjøre en innsats i tunnelen ved enhver hendelse, men hvor dette kun vil være et godt supplement til eksempelvis TV-overvåkning.   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        UF-Follo har derfor som en tverrfaglig interesseorganisasjon for ambulanse, brann og politimannskapene i Follo for lengst nedlagt sitt arbeide for å  gjennomføre effektive øvelser i tunnelen, slik vi er kjent for over hele  Norge. Utrykningstjenesten vil selvfølgelig rykke ut til ulykkesmeldinger i Oslofjordtunnelen, men en vil oppfordre alle utrykningsledere om å vise stor tilbakeholdenhet i forhold til sikkerheten til utrykningspersonell når en ikke har innsikt i hendelseforløpet på ulykkestedet langt inne i tunnelen.

I dagene før åpningen oppfordres utrykningspersonellet til og ta befaring i tunnelen for og gjøre seg kjent med de faktiske redningsforhold og teste sambandsbruk, men noen effektiv øvelse ser det ikke ut til og bli gjennomført slik utbyggeren er pålagt.
Det blir viktig etter åpningen av Oslofjordtunnelen og følge med i eventuelle ulykkeshendelser, slik at våre betenkligheter kan komme frem, noe som igjen vil kunne skape konsekvenser for de bestemmende myndigheter.

Vi kan bare konstatere at vi i første runde som en utøvende yrkesgruppe som til daglig opplever de personlige tragedier på nært hold, og som burde sitte inne med nok erfaringer, dessverre ikke har oppnådd noen forståelse fra de avgjørende myndigheter.  
Men – vi har nå vitterlig gitt de bestemmende myndigheter et godt råd !

Det kan nevnes til sakens gang at det er foreslått økonomiske løsninger for økonomien til den omtalte sikkerhet som her er nevnt med en krone påslag av hver bombillett uten at dette heller ikke har ført fram. Vi har forsatt håp at politikere på ulike nivå står på tidligere uttalelser om at økt sikkerhet etter flere samferdelsulykker i Norge i senere tid ikke skal stå på økonomi !

Med vennlig hilsen
Utrykningspersonellets Fellesutvalg – Follo

Christian Børresen            
leder          

Lasse Hermansen 
tidligere øvelseslede

Publisert: 05-07-2000

COMMENTS