Oslo etablerer spesialredningsgruppe

HomeRedning

Oslo etablerer spesialredningsgruppe

Hendelsen i Ålesund der en boligblokk raste sammen er en av årsakene til at Oslo brann- og redningsetat etablerer en innsatsgruppe som med materiell og kompetanse kan bistå ved slike hendelser.

At bygninger raser sammen som følge av jord/leirskred er ikke noe nytt i Norge, men skal vi tro forskerne er dette skadested vi vil stå ovenfor oftere i fremtiden.
De mye omtalte klimaendringene med blant annet mer nedbør er en av flere faktorer som spiller inn. En av disse faktorene er menneskelig inngripen i naturen som: utgravinger, hogst, fyllinger og dreneringer. Skredet i Namsos i mars 2009 minnet oss om hvor hjelpeløse vi er når naturens krefter viser muskler.

Krevende skadested
Bygninger kan kollapse av flere årsaker som for eksempel skred og viljestyrte handlinger, men uavhengig av årsak forventer samfunnet at rednings-Norge skal løse oppgaven. Det er derfor tvingende nødvendig at vi forbereder oss på best mulig måte. 
I verste fall kan man stå ovenfor et skadested som innebefatter flom og sammenraste bygninger i et område med ustabile jordmasser. Å kunne løse de redningstekniske oppgavene ved slike hendelser krever ikke bare kompetanse og utstyr, men også et tett samvirke med et bredt spekter av samarbeidspartnere.
Utfordringene til redningspersonell står i kø ved slike hendelser og når sant skal sies så er ikke den generelle kompetansen på dette fagområdet spesielt stort i brann-Norge.
Flere brannvesen begynner på eget initiativ å ta tak i problematikken slik at de skal stå bedre rustet den dagen ulykken inntreffer.

Nasjonal beredskap
Avdelingsleder i Oslo brann- og redningsetat, Rolf Nordberg fikk øynene opp for problematikken etter hendelsen i Ålesund der NORSAR (Norwegian search and rescue team) ble bedt om å bistå. NORSAR som i utgangspunktet har kompetanse og materiell som er øremerket for oppdrag utenfor Norges grenser stilte velvillig opp. 
–  Det gikk opp for meg at vi ikke hadde noen gruppe eller utstyr som var øremerket for nasjonale hendelser og jeg tenkte at dette måtte vi gjøre noe med, sier Nordberg. At det er behov for en slik tjeneste nasjonalt er det ingen tvil om. OBRE (Oslo brann- og redningsetat) er en av tre aktører i NORSAR og av den grunn har mange av våre mannskaper god kompetanse på fagfeltet. I tillegg har vi gjennom vår redningsavdeling mannskaper med spisskompetanse, sier Nordberg.

USAR-OBRE
– Vi har avgjort at etableringen av USAR-OBRE (Urban search and rescue) skal være en av våre spesifikke fokusområder i 2010, sier Norberg og vi har som målsetning at USAR-OBRE skal være en slagkraftig beredskap og være en etterspurt aktør på området ”urban redning”.
–  Det vil si at vi stiller oss positive til å bistå også i andre kommuner enn Oslo, sier Nordberg. 
– Da jeg ønsket å kartlegge muligheten for å danne en slik gruppe og forankre den i OBRE, satt jeg en av våre beste menn på oppgaven, underbrannmester På Berg som har lang erfaring fra vår redningsavdeling og har vist spesiell interesse for emnet. 
Denne oppgaven gjør Pål som et ledd av noe vi kaller ”prosjektbasert utvikling”, sier Norberg

Omfattende arbeid
– Etableringen av teamet har vært et omfattende arbeid, sier underbrannmester Pål Berg. Det har blitt utarbeidet beredskapsplaner, prosedyrer og all tenkelig dokumentasjon. Jeg har fått god hjelp på veien av kollegaer med bakgrunn fra blant annet NORSAR og vår egen redningsavdeling, noe jeg har vært helt avhengig av.
– Etter en kartlegging av hva gruppen trengte av materiell sitter vi i dag med verktøyet til en verdi av i overkant 450.000,- sier Berg.

Organisering
– Teamet er organisert slik at vi stiller med en teamleder, som vil fungere som leder for gruppen, uansett størrelse, sier Berg. En operativ leder, som med sin faglige kompetanse skal lede de ulike lagene. Lagene består av fire redningsmenn pluss lagleder. 
– Teamet skal være i stand til avreise fra Oslo innen 2 timer etter anmodning om bistand til annen kommune, sier Berg. Hver gruppe består av 12 mann og samlet har vi 58 mannskaper i styrken. Antallet vi rykker ut med vil selvfølgelig være avhengig av oppdragets kompleksitet.

Samarbeid
– Selv om USAR-OBRE og NORSAR har mange likheter, skiller de seg også fra hverandre på en del viktige punkter, sier Berg.
– NORSAR er en gruppe som med sine tre aktører utfyller hverandre på en glimrende måte. Slik må det også være når man rykker ut til katastrofeområder i utlandet der man ikke vet hva slags bistand man kan forvente på skadestedet.
– Når det gjelder oppdrag nasjonalt vet vi at rednings-Norge generelt innehar god kompetanse uansett hvor vi måtte få oppdrag. Av den grunn ser vi det ikke som hensiktsmessig at vi knytter til oss samarbeidspartere som inngår fast i teamet, sier Berg. Vi er selvfølgelig klar over at vi ikke kan løse oppgaven alene. I likhet med andre skadested er vi avhengig av flere aktører for å få redningshjulet til å rulle. 
– USAR-OBRE skal være en selvstendig gruppe som vil be om bistand fra ulike aktører avhengig av oppdraget. Det vil i stor grad være den aktuelle innsatsleder og HRS/LRS som rekvirerer teamet, sier Berg.

Kurs
– Vi gjennomfører nå to USAR kurs på vårt kurs og kompetansesenter på Lahaugmoen, sier Berg. Kurset går over en uke og inneholder momenter som: Mobiliseringsrutiner, søks metoder, nødprosedyrer, bygningslære/kollapsmønstre, stabilisering og sikring, samvirke med hund, relatert førstehjelp, materiell kunnskap og selvfølgelig praktiske øvelser. Vi er i den heldige situasjonen at vi har fått et bygg på Lahaugmoen å øve med. Det betyr i praksis at vi kan kutte og skjære så mye vi vil i konstruksjonen, avslutter Berg.


USAR OBRE er en urban redningsgruppe som skal sikre og søke i bygninger, installasjoner, ras m.m., der installasjonen har kollapset delvis eller helt. USAR OBRE kan brukes lokalt og nasjonalt etter gjeldene beredskapsplan.


USAR – OBRE kan benyttes til innsats ved store hendelser som eksempelvis:
Kollaps av bygninger/installasjoner
Terror og viljestyrte handlinger
Jord, leire og steinras

Roy Larsen, Brannmannen

COMMENTS