KRANVELT I MELHUS 

HomeRedning

KRANVELT I MELHUS 

KRANVELT MELHUS 

 

Fredag 6. januar velta ei tårnkran over Melhustorget kjøpesenter. Det var mye vind denne dagen, så tårnkrana var ikke i bruk. En person omkom som følge av hendelsen og to personer ble lettere skadd. Kjøpesenteret fikk omfattende skader og det ble noen mindre skader på byggeplassen ved siden av.   

Herbjørg M. Ishol, innsatsleder brann 
Gauldal Brann og Redning IKS 

Ved utgangen av mars foregår det fortsatt oppryddings- og saneringsarbeid i kjøpesenteret. Kjøpesenteret var åpent da krana falt og det var cirka 78 personer på jobb i kjøpesenteret og 88 personer på byggeplassen da dette skjedde. 

 

UKLART SKADEOMFANG 

110 fikk første telefon klokka 09:16 og utalarmerte vaktlaget på Melhus, M1, som var nærmeste brannressurs. Melhus brannstasjon har deltidsbemanning med dreiende vaktlag. Meldingen fra 110 var at ei byggekran hadde falt ned på Melhustorget. Vi fikk informasjon om at det ikke skulle være folk i krana, men skadeomfanget var uklart. Vår vurdering var at det var stor sannsynlighet for at noe hadde rast sammen og vi ba derfor om bistand av USAR fra Trøndelag brann og redningstjeneste (TBRT). Vaktlaget på Melhus ble forsterket med en utrykningsleder som var i nærheten slik at M11 kjørte ut med fem personer. Innsatsleder, M01, fikk med seg en kollega, M07, som lederstøtte. I tillegg kjørte brannsjefen, M09, ut med egen bil. Etter en kort avklaring med brigadeleder hos TBRT, ble USAR utalarmert og T21 og T27 satte kursen mot Melhus klokka 09.23.  

Før utkjøring var en av våre i kontakt med en ansatt på kjøpesenteret. Vedkommende hadde kommet seg ut i god behold, men ga tilbakemelding om at det var store skader i og rundt skobutikken. Vi var derfor tidlig klar over at oppdraget mest sannsynlig ville være livreddende.  

Første ressurs på stedet var fra helse. En ambulanse hadde tilfeldigvis vært rett i nærheten og var tidlig på stedet. Tilgangen på ressurser var godt og i løpet av kort tid var det flere enheter fra helse og politi på stedet.  

 

STORE SKADER I FASADEN 

M11 og M01 var fremme på stedet henholdsvis klokka 09.23 og 09.24. Evakueringen fra kjøpesenteret og byggeplassen var da i sluttfasen og det var mange folk utenfor begge inngangene og mange var på tur bort fra bygget. Noen butikkansatte som fortsatt var inne i nordenden av bygget, ble beordret ut og ansatte fra byggeplassen fikk oppgaven med å passe på at ingen gikk inn i bygget igjen. 

Ved ankomst så vi at den ene tårnkrana på byggeplassen hadde veltet inn over kjøpesenteret. Vi så ikke hvor store deler av kjøpesenteret som var truffet, men der krana hadde lagt seg inn på kjøpesenteret var det store skader i fasaden. I andre etasje hadde bygget rast sammen der tårnkransen og styrhuset hadde truffet og det var store hull i tak og fasade flere steder. Etasjeskillet mellom første og andre etasje virket å være intakt, men det var betydelige riss i taket over sportsbutikken og inngangspartiet til Vinmonopolet var vridd ut av stilling.
I andre etasje fosset vannet ut fra sprinklerrør som var revet fra hverandre og vann, knuste bygningsdeler og snø lå på gulvet. Vinden skapte sammen med talevarslingsanlegget mye støy og vanskelige leteforhold. 
 

 

 

FØRSTE TILTAK SIKRING OG DERETTER SØK 

Første tiltak var sikring av skadestedet og deretter søk etter antatt savnet i andre etasje. På tur inn i bygget ble vi møtt av evakueringsansvarlig på kjøpesenteret som informerte om kjøpesenteret var evakuert og tomt for folk, men at han ikke hadde kontroll på om alle hadde kommet seg ut fra andre etasje der det var størst skade. Fra senterleder fikk vi informasjon om at det ikke var noen igjen i kontordelen av bygget.  

Krana hadde gjort størst skade på taket over skobutikken hvor flere betongelementer hadde kollapset og falt ned på gulvet i andre etasje. Krankransen og førerhuset hadde gått gjennom taket og hang 1-1,5 meter over gulvet i skobutikken. Det ble gjort forsøk på å komme inn i butikken via butikken på sørsiden, men det gikk ikke. På nordsiden var veggen mellom sko- og klesbutikken kollapset. Her manglet mye av taket og det ble vurdert som trygt nok å ta seg inn i skobutikken via klesbutikken.  

Taket i denne delen av kjøpesenteret består av spennbetongelementer og flere av elementene over inngangen til skobutikken hadde falt ned og sperret for inngangen. Dette området ble vurdert som ustabilt og for farlig for søk uten at området ble sikret. Det ble derfor ikke søkt i dette området. 

Det var store skader i fasaden flere steder der hvor krana hadde truffet bygget, tydelige riss på undersiden av betongelementene i taket og ventilasjonsanlegg og sprinklerrør var ute av stilling, men skadene i resten av bygget var ikke så store at det ble vurdert som sannsynlig at personer kunne være fanget under eller innesperret.  

 

KREVENDE SØK 

Innledende tiltak var søk etter savnet. All informasjon vi hadde i innledende fase var at det var minst en person som det ikke var gjort rede for og denne personen var sannsynligvis ansatt i skobutikken. Søket ble derfor konsentrert om de delene av skobutikken som det ble vurdert som trygt nok å søke i. 

Søket i innledende fase ble gjennomført ved at mannskapene arbeidet to og to og søkte seg fra ytterveggen og innover mot kranhuset. En holdt oversikt og kontakt med utrykningsleder slik at vi til enhver tid hadde visuell kontakt med alle i søksområdet. Det var svært krevende å søke. Betongelementene i taket var delvis pulverisert og lå på gulvet sammen med isolasjon, snø og vann. I tillegg var det støy fra talevarslingsanlegget i tillegg til vindstøy og vann fra sprinkleranlegget som gjorde det svært vanskelig å oppfatte lyd fra noen som eventuelt lå under bygningsmassene. Søksforholdene ble noe bedre etter at brannalarmanlegget ble avstilt og sprinkleranlegget ble stengt. 

ILKO ble etablert sammen med politi og helse i første etasje, i nærheten av hovedinngangen mot sør-vest. 10 minutter etter ankomst fikk vi bekreftet fra kjøpesenteret at alle ansatte utenom ansatte på skobutikken var gjort rede for. Fra byggeplassen fikk vi bekreftet fra hovedentreprenør at de hadde kontroll på alle sine ansatte og alle ansatte hos underentreprenører. Politiet plasserte sine folk slik at vi hadde kontroll på alle sidene av bygget. Vi var lenge klar over muligheten for at det kunne ha vært kunder som ikke var savnet enda, men uten konkrete holdepunkter for at flere kunne være savnet ble innsatsen fokusert på søk etter den vi visste var savnet.  

Etter den innledende fasen tok IL brann en runde i andre etasje for å forsøke å få et overblikk over skadeomfanget. I tillegg til skadene i den nyeste delen av kjøpesenteret (mot sør), var det omfattende bygningsmessige skader i den delen av andre etasje som huser senterkontor og ungdomskafe. Siden ungdomskafeen hadde vært stengt og ansatte på senterkontoret allerede hadde bekreftet at alle var ute fra dette området ble det ikke vurdert som nødvendig med ytterligere søk her. 

 

ORGANISERING AV SKADESTEDET 

USAR personellet hadde på tur fram til hendelsen stor nytte av bildene tilgjengelig i Locus som viste skadeomfanget innvendig. Dette sammen med bilder utenfra tatt av media på stedet bidro i stor grad til at de hadde lik situasjonsforståelse som oss da de ankom. 

Begge utrykningslederne fra TBRT hadde USAR-kompetanse og arbeidet ble delt inn slik at en (T29) ledet søket, T39 fikk rollen som leder operasjon og M19 hadde ansvar for logistikk (personell og utstyr). Lederstøtte M07 ivaretok registrering inn og ut av arbeidsområdet og M09 bidro med loggføring og plan i ILKO.  

 

OMFATTENDE RISIKOVURDERING  

Første enhet fra TBRT var framme på Melhus klokka 09:40. Da hadde mannskapene fra M11 søkt av mye av området mellom krana og ytterveggen uten å gjøre funn. Sammen gjorde mannskapene en ny vurdering av situasjonen. Flere av hulldekkelementene hadde rast sammen og det var fare for at bevegelse i krana kunne føre til at flere av dekkeelementene falt ned. Hvis dette skjedde var det stor fare for at dette kunne skade etasjeskillet mellom første og andre etasje og det var også fare for at betongelementene kunne falle ned på gulvet i første etasje. For å få bedre oversikt ble arbeidet på skadestedet resatt. Alle ble trukket ut, HotZone ble noe utvidet og det ble etablert kontrollpunkt for å logge personell inn og ut av arbeidsområdet i første etasje. Det ble det satt vibrasjonsvarsler på krana for å få tidligst mulig varsel dersom krana skulle begynne å bevege seg.  

Deretter ble det gjort søk med politihund. Hunden markerte funn, men på grunn av svært utfordrende søksforhold for hunden, ble det besluttet å sende inn en annen politihund på søk i samme område før videre søk med innsatspersonell. Denne hunden markerte på samme sted og søket ble derfor konsentrert rundt dette området.  

For å vurdere stabiliteten til bygget, bidro entreprenøren med fagkompetanse på hulldekker. Sammen med USAR vurderte de behovet for dekkestøtter for å sikre området rundt der krana hadde gått gjennom taket. For å øke sjansen for overlevelse, ble det samtidig gjort forsøk på å etablere varme inn i området under rasmassene.  

Entreprenøren bidro med kompetanse og materiell for oppstempling og var til enhver tid tilgjengelig for spørsmål om bistand. Vi forberedte oss for en lengre arbeidsinnsats ved å ta inn nødvendig utstyr og kalle inn flere mannskaper for å sikre utholdenhet, samt mat og drikke til de som nå hadde vært i aktivitet en stund. Samtidig pågikk det arbeid på utsiden av bygget for å etablere sikring av krana og kranhuset fra oversiden. 

Entreprenøren etablerte sikring i det mest utsatte området foran rulletrappa. Dette området ble vurdert som svært ustabilt og det var utfordrende å etablere sikring fordi det manglet tilgang på baksiden. Det ble valgt å etablere dekkestøtter som hvilte mot rulletrappa. I tillegg ble det etablert åtte dekkestøtter i området inn mot kranhuset.  

 

 

 

FOKUS PÅ LIVREDNING OG STABILISERING 

Målet med innsatsen var livreddende søk etter savnet. IL helse var tydelig på at det var gode muligheter for at en person kunne være i live under rasmassene og dette fokuset ble holdt helt fram til det ble gjort funn og det viste seg at vedkommende var omkommet. 

Taktisk plan var søk etter savnet med fokus på egensikkerhet. Skaden var i og for seg skjedd, men vindtrykket på bygget og krana kunne skape bevegelse i bygget med fare for mer sammenrasning. Målinger fra Melhus kommune viser et vannforbruk på rundt 50 000 m3 rett etter at krana falt. Vannet medførte en belastning på bygget som sammen med vekten av krana og vindtrykket utgjorde en risiko for stabiliteten.  

Samtidig som det pågikk søk, ble det igangsatt arbeid for å forsøke å stabilisere krana fra utsiden. Det ble satt opp støtter oppunder krana der den lå inn på bygget på sørsiden og det ble gjort forsøk på å sikre den tyngste delen av krana fra oversiden ved hjelp av mobilkran og bistand fra T93, liften fra TBRT. Dette arbeidet nådde ikke å bli ferdig. RVR ble tilkalt for å se på muligheten for å starte restverdiredning. Så lenge det foregikk livreddende arbeid og bygget ellers ble vurdert som ustabilt, ble det ikke prioritert å bruke ressurs til RVR-arbeidet.  

Etter at funn ble gjort, valgte vi å fryse skadestedet og ta en felles pause og oppsummering før arbeidet på stedet ble avsluttet. 

 

SØMLØS SAMHANDLING MELLOM AKTØRENE 

Samhandlingen mellom de ulike etatene på stedet opplevde vi som tilnærmet sømløst. Bistanden fra TBRT med kompetanse på sammenraste bygninger og utstyr for å håndtere slike hendelser var svært verdifull og fungerte godt sammen med egne mannskaper med bygningskompetanse. Politiets søkshunder bidro i stor grad til å begrense søksområdet. Det at kjøpesenteret hadde gjennomført brannøvelser og trent på evakuering og opptelling var vesentlig for at vi tidlig fikk så godt oversikt som mulig over situasjonen. God bistand fra entreprenør med fagpersoner og utstyr var også viktig.  

 

Tidlige bilder fra skadestedet til innkomne enheter bidro sterkt til felles situasjonsforståelse (foto: GBR IKS).  

FLERE LÆRINGSPUNKTER  

Etter oppdraget har vi hatt dialog med operatør på 110 og de som var med på hendelsen fra TBRT og har sammenfattet noen felles læringspunkter: 

  • Tidlige bilder formidlet gjennom Locus til innkomne enheter bidro sterkt til en felles situasjonsforståelse. M11 og M01 hadde svært kort kjøretid og fikk lite tid til forberedelse før vi kom til skadestedet. For enhetene som kom fra Trondheim gjorde tilgang til bilder i Locus og via media at de fikk et godt inntrykk av skadeomfanget og kunne begynne planlegging av innsatsen før de var framme på stedet. 
  • Bruk av skisse (orienteringsplan/kart) gir en visuell oversikt og letter kommunikasjonen i ILKO. Orienteringsplanen vi brukte skulle med fordel vært supplert med en skisse for bedre oversikt over ressurser og arbeid som foregikk utenfor/rundt bygget. 
  • Kamera med direkteoverføring fra skadestedet til ILKO (og 110) ville gitt en enda bedre informasjonsflyt inn i ILKO og lettet loggføringen inn til 110. Flere øyne på hendelsen øker muligheten for at noen av disse kan bidra positivt til å identifisere skadestedsfaktorer eller ressursbehov som enten er oversett eller ikke adressert. 
  • Fordel oppgaver. Det å ha en makker å diskutere med gir en helt annen trygghet og oversikt enn diskusjon i eget hode. Det å være to er sunt og gjør oss i stand til å ta bedre valg. Redningsarbeid er ikke et enmannsshow! 
  • Vær tydelig på hva du ønsker å oppnå når du ber om ressurser fra andre. Bistand kan være både i form av kompetanse og utstyr. Vi fikk verdifull bistand fra 110, TBRT, politi, helse, entreprenør og huseier. 
  • Øvelse, øvelse, øvelse. Øvelse gir trygghet, det gjelder både oss som nødetat og andre aktører. Melhustorget sine ansatte evakuerte og gjennomførte opptelling i tråd med egne instrukser og øvelser. Det samme gjelder entreprenøren som hadde god oversikt over hvem som var på byggeplassen. Samøvelser mellom nødetatene gir trygghet i det vi vet hva de andre står for, og hvilke arbeidsoppgaver vi kan forvente at andre ivaretar. 
  • Hvis mulig, bør mannskap involvert i letearbeidet få fullføre oppgaven. I dette tilfellet ble funnet gjort av førsteinnsatsmannskapene og de har i ettertid vært tydelige på at det var godt å få fullføre arbeidet de startet på. 

 

ERFARINGSBASERT LÆRING ER VIKTIG 

Denne hendelsen har for oss bekreftet hvor viktig erfaringsbasert læring er. Da meldingen kom, hadde ingen av oss erfaring som dette kunne sammenlignes med. Det var derfor vanskelig å se for seg omfanget før vi kom til stedet.  

Hva som førte til at krana veltet er fortsatt under etterforskning av politiet. Melhustorget er fortsatt stengt og det er uklart om bygget vil bli rehabilitert eller revet. For å opprettholde stabilitet i bygget ble det satt inn 2300 dekkestøtter før arbeidet med sanering kunne starte.