Kommune bøtelagt med 100.000 kroner

HomeCBRNE

Kommune bøtelagt med 100.000 kroner

11. august 2007 rykket mannskaper fra brannvesenet i Vefsn kommune ut til Elkem Aluminium sitt anlegg Mosjøens. Meldingen gikk ut på klorgasslekkasje. Flere brannmannskaper ble eksponert for klorgass og måtte på sykehuset. Politimesteren i Helgeland har nå gitt Vefsn kommune et forelegg på 100.000 kroner for brudd på arbeidsmiljøloven, mens Elkem har fått bot på 200.000 kroner.

Mannskapene benyttet ikke relevant verneutstyr, og i strid med egen instruks, sørget mannskapene selv for at porten inn til området ble åpnet og de kjørte deretter inn i fareområdet uten ledsagelse fra ansatte ved Elkem og uten å forvisse seg om at dette var sikkert.  Dette sammen med at vinduene på kjøretøyet var åpne, medførte at mannskapene ble eksponert for klorgass, skriver politiet i sitt forelegg. Kommunen har nå fått en bot på 100.000 kroner for brudd på arbeidsmiljølovens § 19-1  for som innehaver av virksomhet å ha unnlatt å sørge for tilstrekkelig vekt på å forebygge skader og sykdommer ved planlegging og utforming av arbeidet, og slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. 

Det vises også til § 3-2 for som innehaver av virksomhet, å ha unnlatt å sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig. 
Elkem, som i dag heter Alcoa, har blitt bøtelagt for samme brudd på arbeidsmiljøloven. I forelegget til Alcoa pekes det på at bedriften ikke hadde en utpekt og trenet innsatsleder da lekkasjen var et faktum. Området var heller ikke avsperret og folk i industrivernet brukte ikke relevant verneutstyr under aksjonen.

Beskrivelse av hendelsen
I utgangspunktet skal industrivernet på Elkem selv håndtere slike lekkasjer, men da det var helg og de bare kunne stille med tre mannskaper, ble det kommunale brannvesenet utkalt.   
På grunn av lite bemanning, hadde Elkem heller ikke person å avsette til å være ledsager ved porten.
Inngangen til klortanker/-fat vender mot Havnegata, slik at brannvesenets mannskaper så ”skadestedet” da de kjørte inn til porten. Det ble det observert at tre mannskaper fra industrivernet og en del øvrige ansatte hos Elkem oppholdt seg i området uten vernebekledning, noe som ble oppfattet som at det nok en gang var falsk alarm. Falskalarmer hadde det vært et titalls tilfeller av fra kloranlegget i en periode før denne hendelsen og det ble ytterligere en ny falskalarm ca. 1 time etter at den aktuelle lekkasjen var avstengt.
Da mannskapene kom fram til skadestedet viste det seg å være en reell lekkasje, og to røykdykkere gikk inn og stengte lekkasjen i løpet av ca 5 minutter.
Ca. fire timer senere ringte en av mannskapene brannvakta og meldte om ubehag i hals og øyne. Da ble det satt i verk tiltak slik at samtlige involverte mannskaper ble innkalt til legesjekk. Ut i fra de opplysninger som foreligger hadde ingen fått påviste skader utover kortvarig ubehag i hals og øyne.

Vurdering
Det faktiske forhold i at brannmannskapene har gått inn i området med klorlekkasje uten å følge vedtatte sikkerhetsinstruks er erkjent av kommunen. Politiets fortolkning av denne erkjennelsen er dermed at det er erkjent et straffbart forhold. Brannsjef Atle Lien i Vefsn kommune er enig i at det aktuelle bruddet på sikkerhetsinstruksen ikke skulle ha forekommet, selv om det tidligere hadde vært flere falskalarmer og selv om Elkems egne ansatte oppholdt seg i området uten vernebekledning. Politiet har vurdert denne hendelsen til å være et brudd fra arbeidsgiver side på Arbeidsmiljølovens § 19-1 nr. 1 jf § 4-1 andre ledd, en vurdering som kan synes å være streng, men som kanskje likevel bør aksepteres, anser kommunen.

Lien er ikke enig i at det foreligger brudd på Arbeidsmiljølovens § 3-2 nr. 1 litra a hvor det vises til at ”for som innehaver av virksomhet, å ha unnlatt å sørge for at arbeidstaker gjøres kjent med ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og at arbeidstaker får den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig.” Både utrykkingsleder og øvrige mannskaper har god opplæring i hvordan sikkerheten skal ivaretas ved gasslekkasjer, og brannvesenet gjennomfører årlig øvelser med dette som eget tema for øvelsen. Arbeidstakerne er således gjort godt kjent med hvilke ulykkes- og helsefarer som kan være forbundet med arbeidet, og arbeidstakerne har fått den opplæring, øvelse og instruksjon som er nødvendig, mener brannsjefen.

Godtar ikke forlegget
Saken ble behandlet i Vefsn kommune og rådmannen skriver at mottatt varsel fra politiet om forelegg for overtredelse av arbeidsmiljølovens § 19-1 nr. 1 jf § 4-1 andre ledd og §3-2 nr. 1 litra a, samt straffelovens § 48a godtas ikke. Vefsn kommune er ikke enig i at det foreligger brudd på Arbeidsmiljølovens § 3-2 nr. 1litra a, og mener derfor at forelegget bør reduseres vesentlig.
Kommunens begrunnelse er at brannvesenets mannskaper har god opplæring i hvordan sikkerheten skal ivaretas ved gasslekkasjer, og brannvesenet gjennomfører årlig øvelser med dette som eget tema for øvelsen. Brudd på Arbeidsmiljølovens § 3-2 nr. 1litra a erkjennes derfor ikke. Foreleggets størrelse synes derfor å være urimelig stort, anser kommunen.

COMMENTS