Kommentar:Så skjedde det igjen! Når skal dette ta slutt?

HomeBrannFagstoff

Kommentar:Så skjedde det igjen! Når skal dette ta slutt?

Februar 2020, siv. ing. Thor Kr. Adolfsen

Jeg har vært ansatt i Norsk brannvernforening i over 34 år. I mange av de årene skrev jeg artikler for tidsskriftet Brann & Sikkerhet. En av mine spesialiteter var dessverre brann i kommunale boliger. Brannene jeg skrev om ble store. Mange leiligheter gikk tapt og i en av brannene omkom det et menneske.

Forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn kom i 1990. Dette var første gang det kom bestemmelser om oppgradering av gamle bygninger. Sikkerhetsnivået i eldre bygninger, det vil si bygninger oppført før byggeforskrift av 1985, skulle oppgraderes til samme sikkerhetsnivå som for nyere bygninger. Oppgraderingen kunne skje ved bygningstekniske tiltak, andre risikoreduserende tiltak eller ved en kombinasjon av slike. Kravene er gjentatt i flere versjoner av forskriften i de påfølgende årene. Det finnes også en rekke andre bestemmelser som setter klare krav til eier om brannsikkerhet og kontroll av brannsikkerhetstiltak.

10. februar i år skjedde det igjen. Seks kommunale leiligheter i Tønsberg går tapt i brann. Dette skjer 30 år, dvs. en hel generasjon, etter at bestemmelsene om oppgraderinger kom. Brannen ble stor fordi det ikke var brannskiller på loftet i rekkehuset.

Jeg har ikke den komplette listen over store branner i kommunale leiligheter, men her er en sørgelig liste:

6. september 2007 oppstår det brann i kommunale leiligheter i Langbråten i Råde. Fire leiligheter gikk tapt i brannen. Tidligere det året var det nok en brann i bygningene.

4. juni 2013 oppstår det brann i kommunale leiligheter i Severin Kjærs vei i Tønsberg. En person omkom. Åtte leiligheter gikk tapt i brannen.

5. mai 2016 oppstår det brann i kommunale leiligheter i Lyngdal. Fire leiligheter gikk tapt i brannen.

20. september 2018 oppstår det igjen brann i kommunale leiligheter i Langbråten i Råde. Fire leiligheter gikk tapt i brannen.

28. juli 2019 oppstår det brann i kommunale boliger i Kvinesdal. Syv leiligheter gikk tapt i brannen.

10. februar 2020 oppstår det brann i kommunale leiligheter i Tønsberg. Seks leiligheter gikk tapt i brannen.

For samtlige av disse brannene har det vært store svikt i brannskiller og i mange av tilfellene et bortimot totalt fravær av brannteknisk dokumentasjon. Som det fremgår av listen har flere kommuner hatt store branner flere ganger uten at det tilsynelatende har skjedd skikkelige utbedringer. Kommunene driver altså utleievirksomhet i tiår etter tiår i boliger som ikke tilfredsstiller dagens krav til brannsikkerhet. Det er ordførerne i de enkelte kommunene som har det formelle ansvaret.

I mange av de berørte leilighetene har det bodd mennesker uten innboforsikring. Man kan fort bli enig om at det ikke er så lurt å sløyfe denne forsikringen, men det er ikke ulovlig. Disse menneskene mister ofte alt de eier fordi brannen sprer seg gjennom bygningskonstruksjoner som ikke tilfredsstiller dagens krav til brannsikkerhet. De aller fleste kommunene erstatter det tapte ved å henvise til NAV. Dette gir, etter mine erfaringer, utbetalinger som må karakteriseres som svært små i forhold til hva et normalt innbo er verd.

Spørsmål jeg har samlet opp gjennom mange år:

Hvordan kan noen ordførere sitte og se på en utleievirksomhet i tiår etter tiår der brannsikkerheten i leilighetene ikke tilfredsstiller dagens krav? 

Hvordan kan noen ordførere forsvare at intet er gjort 30 år etter at bestemmelser om brannteknisk oppgradering kom?

Hvorfor plasserer noen ordførere noen av samfunnets svakeste borgere i kommunens dårligste bygg?

Hvorfor erstatter noen ordfører tap av borgeres eiendom med verdier som kun er en brøkdel av det som borgere har tapt, når det er ordførerens ansvar at brannen spredte seg? Når kommer det noen advokater på banen som kan tale de svakes sak?

Hvorfor straffeforfølges ikke kommuner som følge av alvorlige bygningstekniske mangler som medfører at liv settes i fare og at mennesker taper alt de eier?

Hvorfor utnytter ikke noen ordførere brannsjefens rolle og kunnskap i det forebyggende arbeidet bedre?

Hvorfor svikter noen kommuners registrering og kartlegging av brannrisikoer, som ofte gjøres av brannvesenet?

Hvorfor er det noen brannvesen som kun påpeker hva som er galt i kommunale leiligheter, men unnlater å delta aktivt selv i det forebyggende arbeidet?

Hvorfor utøves det ikke et overordnet tilsyn med kommunene når det gjelder oppgradering av kommunale utleieboliger? Skal kommunene fortsatt få gjøre som de vil uten konsekvenser?

Hvorfor gjør ikke flere som brannsjefen i Brannvesenet Sør? De har fått nok! De kontrollerer selv brannskillene i kommunale bygg og samarbeider med kommunen om utbedringer.

pastedGraphic.png

Hobøl 6. september 2007. Fire leiligheter går tapt. I dette kommunale boligområdet har det brent hel tre ganger.

Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen

pastedGraphic_1.png

4. juni 2013 oppstår det brann i kommunale leiligheter i Severin Kjærs vei i Tønsberg. En person omkom. Åtte leiligheter gikk tapt i brannen.

Foto: Norsk brannvernforening, Thor Kr. Adolfsen