Interkommunalt samarbeid

HomeDiverse

Interkommunalt samarbeid

Mer kvalifisert forebyggende brannvern, bedre utnyttelse av etablert beredskap og samtidig reduserte kostnader. Hamar, Stange og Løten regner med å oppnå mye når de tre kommunene fra 1 . januar 1998 etablerte felles, interkommunalt brann- og feiervesen.

Dette er ett av flere eksempler på hvordan man lokalt innretter seg for å tilfredsstille krav i henhold til «Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen». Spesielt for Hamar-regionen er det at DBE har medvirket i prosessen både for å gi bidrag underveis og for å høste praktisk erfaring.

Brannsjef Tor Haugen i Hamar er ansatt som brannsjef for det nye Hedemarken interkommunale brann- og feiervesen. Han sier at det har vært en lang vei å gå: – Allerede i 1980 hadde vi en utredning om samarbeid innen Hamar politidistrikt – kommunene Hamar, Vang, Stange, Løten og Ringsaker. Dette opplegget ble imidlertid forkastet i alle kommunene, det ble altfor dyrt. Enden på det hele ble en felles vaktsentral for alle de fem kommunene midt på 80-tallet, så vi kan jo si at noe kom det ut av dette likevel. I 1987 ble det utredet samarbeid mellom Hamar og Vang kommuner, men disse ble slått sammen i 1991 og fikk da uansett felles brann- og feiervesen.
Året etter tok vi fatt på utredning av et interkommunalt samarbeid mellom Hamar, Stange og Løten.

Både Hamar og Løten sa ja, men Stange ville avvente den nye forskriften som vi visste ville komme. Vi tok fatt på en ny runde da forskriften ble fastsatt i 1995. Nå har vi endelig alt på plass, forteller Tor Haugen.

Fortsatt tre brannstasjoner

I første omgang vil innbyggerne i de tre kommunene ikke merke så stor forskjell, når det fra 1 . januar I998 ble ett felles brann- og feiervesen. De tre brannstasjonene i Hamar, Stange og Løten opprettholdes.
Likevel er det betydelige endringer: – Vi får en felles overordnet vakt for hele regionen, istedenfor at kommunene skal ha hver sin. Det blir beredskap på tvers av kommunegrensene. Samarbeid i akutte situasjoner har det selvfølgelig vært tidligere også, men nå blir vi mer fleksible og kan på kortere tid stille med en slagkraftig styrke om det virkelig gjelder. Dessuten kommer vi på en helt annen måte til å kunne drive brannforebyggende arbeid. Det blir en, felles forebyggende avdeling som både skal forestå brannsyn og informasjonsarbeid, forteller brannsjef Haugen.

Det interkommunale brannvesenet i Hamar, Stange og Løten har blant annet planer om å sette i gang undervisning av alle tredjeklassinger i enkle, brannforebyggende tiltak og driver ellers i likhet med andre brannvesen et betydelig informasjonsarbeid overfor ulike foreninger og institusjoner.
– Brannfolk kan være både populære og ettertraktet i slike sammenhenger, men det er ikke gitt at de er like gode pedagoger alle sammen. Når vi nå får et større miljø, kan vi lettere tilegne oss nødvendig kompetanse og sette rett mann på rett plass, fremholder Tor Haugen.

Omstendelig prosess

Etter at den såkalte dimensjoneringsforskriften ble fastsatt i 1995 og den tilhørende veiledningen kom året etter, ble det opprettet et prosjekt med en styringsgruppe bestående av rådmann, ordfører, en av de øvrige politikere fra hver av kommunene og dessuten en prosjektgruppe med brannsjefene og hovedtillitsvalgte. Representanter fra DBE og en ekstern konsulent har bidratt som rådgivere.
Brannsjefene og de tillitsvalgte fikk oppgaven med å utrede selve brannordningen med tilhørende organisasjonsplan, mens rådmennene gikk i gjennom avtaler og vedtekter. Brannsjef Tor Haugen legger ikke skjul på at det har vært delte meninger underveis fram til den endelige, politiske behandling i fjor sommer:
– Alle har nok oppfattet de gode intensjoner, men det har likevel vært en varierende grad av ønskelighet i hvert av brannkorpsene. Mens holdningen blant de ansatte i Hamar og Løten har vært positiv, var den langt mer forbeholden hos de ansatte i Stange – noe som i sin tur korn til å påvirke den politiske behandlingen. Det gikk langt lettere i Hamar og Løten enn i Stange. Egentlig er ikke det så vanskelig å forstå. Ansattes arbeidssituasjon blir forandret. Deltidsbrannfolk blir sagt opp. Og ikke minst så handler dette om kommunepatriotisme, sier Haugen.

Risikokartlegging

Brannvesenet skal dels dimensjoneres ut fra innbyggertall, men også ut fra geografi og kartlegging av risiko.
Til sammen bor det vel 50 000 mennesker i Hamar-regionen, for å bruke grove tall – 26 000 i Hamar, 17 000 i Stange og 7 000 i Løten. Mellom brannstasjonene i Hamar og Stange er det 12 km, mellom Hamar og Løten 17 km og omtrent like langt mellom Løten og Stange. Vurdert ut fra risiko er det en «snill» region. Risikokartleggingen har ikke gitt spesielle utslag.
– Det har ikke vært noen diskusjon om hvorvidt vi skulle opprettholde alle de tre brannstasjonene, men det har vært mye fram og tilbake med hensyn til hvor store styrker vi skulle ha i beredskap på hver av dem. Stange kommune har valgt å styrke bemanningen for egen regning, så får vi etter hvert se hvilke erfaringer dette gir oss. På beredskapssiden får vi totalt sett noen, men ikke store innsparinger.
Samarbeidsmodellen i Hamarregionen gir muligheter for mer kvalifisert forebyggende brannvern, og helt klart besparelser i forhold til om hver av kommunene skulle stått alene med hvert sitt brannvesen. Dette blir nå en forebyggende avdeling med i alt seks stillinger, hvorav den ene skal være en branningeniør. To av tre feiermestere inngår i forebyggende avdeling. Feiervesenet skal forøvrig vurderes på nytt når det kommer en ny feieforskrift, forteller Haugen.

Sparer minst en million

Han tilkjennegir et lite hjertesukk med hensyn til alt som skal legges til rette for å komme i god gjenge. Det er knapp tid til etablering og mye som skal falle på plass. Branningeniør og flere brannkonstabler skal ansettes. Budsjett og handlingsplaner må være i orden for at nyordningen skal fungere etter intensjonene. – Det blir spennende. Jeg kan vanskelig si noe annet. Både vi selv, kommuneadministrasjonen og politikerne er blant mye annet naturlig nok også opptatt av økonomien i dette. Samtidig som vi legger opp til å få et bedre brannvesen, regner vi med å spare minst en million kroner, sier brannsjef Tor Haugen i Hamar.

 

Publisert: 08-01-1998

COMMENTS