Halotron

HomeFagstoff

Halotron

Navnet skulle være kjent for "Brannmannens" lesere fra annonser i bladet. Den presise betegnelsen på slokkemiddelet er HALOTRON 11 FS 49 C2. Den samme type Halotron er også kjent under betegnelsen HALOTRON Il B.

27Einar K. Gjessing, tidligere brannsjef i Bergen

Halotron er et slokkemiddel i gassform med antikatalytisk (inhibitorisk) slokkevirkning. Den består av en sammensetning av tetrafluoretan 60-80 %, pentafluoretan 10 – 30 % og karbondioksid (C02),10 – 30 %. Halotron leveres kondensert på trykkflasker. Trykket er ved 20 grader C 14,9 bar. For at gasstrykket skal være så høyt at gassen ved utløsning bruker meget kort tid på å fylle rommet ( 8 sekunder), tilsettes nitrogen (N2), slik at trykket i flaskene er 24 bar.

Halotron leveres som nevnt på flasker, volumet på disse er 20, 45 og 67,6 liter. For å få en flammebrann til å slokke tilsettes minimum 12%. Ved denne tilsetningen reduseres oksygeninnholdet i luften ned til ikke under 16 %. Husk at i tillegg til gassen tilføres nitrogen som nevnt ovenfor.

Hovedslokkevirkningen er som nevnt inhibitorisk. Det kommer av tetrafluoretanen og pentafluoretanen, som begge betegnes som «bløte» haloner. I tillegg har karbondioksid en kvelende virkning. Halotron er primært beregnet til å slokke gass- og væskebranner, og er ikke egnet til å slokke glødebranner i tre og papir, kjemikalier som inneholder tilstrekkelig oksygen til sin egen forbrenning og reaktive metaller som natrium, kalium m.v.

Ikke helsefarlig ved slokking
Med hensyn til påvirkning på den menneskelige organisme kan sies følgende: Halotron som sådan er ikke regnet som helsefarlig innenfor de mengder som kreves til brannslokking. Ved tilsetting av 12 % halotron, hvorav 10 – 30 % er karbondioksid vil derfor innholdet av karbondioksid i luften ligge mellom 1,2 og 3,6 %. Denne mengden øker pustefrekvensen slik at den menneskelige organismen kan nyttiggjøre seg så lave oksygeninnhold i luften som ned til 16 % (jfr. Inergen).

Ved opphold i et rom der en brann er slokket med halotron skal man likevel være oppmerksom på følgende:

– det kan være farlige forbrenningsprodukter som karbondioksid (C02) og karbonmonoksid (CO).

– det kan være farlige dekomposisjonsprodukter av halotron etter kontakt med glødende metaller.

Åndedrettsutstyr (press luftapparater) skal derfor benyttes inntil fullstendig slokking og utlufting har funnet sted.

Er det personer uten åndedrettsbeskyttelsesutstyr som av en eller annen grunn ikke er kommet seg ut av et brannområde som er beskyttet med halotron, anbefales likevel at slokking med halotron utføres. Slokkemiddelet er i seg selv ikke farlig, brannen stoppes og det gis derfor mulighet for personell med åndedrettsbeskyttelsesutstyr å komme inn og redde vedkommende ut.

Halotron har en svært liten ODP – Ozone Depleting Value -ozonødeleggende effekt og en viss GWP – Global Warming Potential – klimaødeleggende effekt. Det er C02 delen av slokkemiddelet som har GWP. Dette ser man imidlertid bort fra da C02 som brukes her er et biprodukt fra industrien. Dette ville blitt sluppet ut i alle tilfelle. Det som matte være av ODP er det halotronens » bløte» haloner som står for.

Halotron ble 11. februar 1997 godkjent av Det Norske Veritas som hovedslokkemiddel i maskinrom og pumperom på skip

 

Rettelse
I min artikkel i forrige nummer av «Brannmannen» som omhandlet Inergen, gjorde jeg meg dessverre skyldig i to skrivefeil: I innledningen star det i 5. linje: «ozon-(02)laget». Det skal selvfolgelig va-re: «ozon-(03)laget» 2. I rammen nederst pa siden, 5. linje star det «karbonoksidinnholdet». Det skal selvfolgelig vaere: «karbondioksidinnholdet
Older Post

COMMENTS