Fra mannfolk til mangfold

HomeDiverse

Fra mannfolk til mangfold

Det jobber svært få kvinner og personer med innvandrerbakgrunn i norske brannvesen. I motsetning til samfunnet ellers, har mangfold i liten grad stått på dagsorden hos brannvesenene. Det vil en DSB-ledet arbeidsgruppe bidra til å fokusere på.

Brannvesenet er leverandør av trygghet i lokalsamfunnet. Det er en etat med lange, stolte tradisjoner, og kravene som stilles til den enkelte brannkonstabel og samholdet i brannvesenene er store. Det er viktig å holde fast ved det særegne i brannyrket. Samtidig har vi alt å vinne på å la mangfoldet i befolkningen også gjenspeiles i sammensetningen av brannstyrken, enten det gjelder kjønn, etnisitet, kompetanse eller andre forhold. 

Mangfold er nødvendig for å utvikle brannvesenet som en moderne organisasjon, tilpasset nye behov, krav og brukere. Økt mangfold vil bidra til at brannvesenet gjør en enda bedre jobb i forhold til brukerne. Mangfold gir større legitimitet og aksept, det gir flere ressurser å spille på når det gjelder dialog med befolkningen. Med mangfold som utgangspunkt, vil rekrutteringsgrunnlaget øke, og ikke minst vil det skape et mer spennende og allsidig arbeidsmiljø. 
Andelen kvinner og personer med innvandrerbakgrunn er lav i norske brannvesen. 3,7 prosent er kvinner og bare 0,6 prosent har innvandrerbakgrunn. Det er under 30 prosent av brannvesenene som arbeider målrettet med holdningsskapende arbeid for mangfold og nærmere 60 prosent av brannvesenene har ikke planlagt og/eller gjennomført tiltak for å rekruttere kvinner og personer med innvandrerbakgrunn. 

Arbeidsgruppen, som består av representanter fra DSB og brannvesen, har kartlagt status, beskrevet barrierer og kommet med forslag til tiltak for økt mangfold. Den har identifisert seks barrierer mot økt mangfold: Måten brannvesenene er organisert på, utdanningssystemet, rekrutteringssystemet, fysiske krav til utførelsen av yrket, forhold på arbeidsplassen og myter, tradisjoner og holdninger. Med bakgrunn i disse utfordringene foreslår arbeidsgruppen flere tiltak. 

Et viktig tiltak gruppen foreslår er å se nærmere på utdanningssystemet. I dag er dette i praksis en etatsutdanning. Arbeidsgruppen ønsker en bred sammensetning av studiekullene, for på den måten å vise at mangfold innen brannyrket er både mulig og ønskelig. Gruppen mener derfor at utdanningen bør legges inn under det ordinære utdanningssystemet.
Videre mener gruppens medlemmer at større brannvesen vil gi økt mangfold. Store brannvesen betyr blant annet et større fagmiljø og dermed rom for å bygge opp spesialkompetanse til å møte de stadig mer varierte oppgavene som brannvesenet får. Det fører igjen til at store brannvesen kan ivareta økt mangfold både når de gjelder kompetanse, kjønn og etnisitet.

Arbeidsgruppen ønsker at de fysiske kravene til yrket gjennomgås, slik man med hell har gjort i Sverige. Differensiering av tester ut i fra kjønn bør vurderes. Det enkelte brannvesen anbefales å ha en bevisst holdning til markedsføring av yrket, herunder annonsering. 
Gruppen foreslår at det settes av prosjektmidler til å utpeke to til tre pilotbrannvesen som skal arbeide med å øke andelen kvinner og ansatte med ikke-norsk bakgrunn. Målet er å inspirere andre brannvesen til å se at dette både er praktisk mulig og gir ønsket effekt i forhold til brannvesenets utvikling. Det bør også tildeles midler til egne prosjektstillinger og forskning knyttet til mangfold i brannvesenet.

COMMENTS