FM200

HomeFagstoff

FM200

Det kommer stadig nye slokkemidler. Før har vi sett på Inergen, Halotron, Argonite, Novec 1230 og vanntåke. Nå star FM 200 for tur.

Også dette er et slokkemiddel som er i væskeform under trykk på beholdere og som går over i gassform ved utløsning. Damptrykket er 5 bar ved 21° C. Det tilsettes derfor nitrogen slik at trykket for utlesning blir 42 bar.

Utlesning skjer manuelt, pneumatisk (ved hjelp av gass under trykk) eller elektrisk. Utstrømmingstiden skal ikke være over 10 sekunder. Beholderstørrelsene er på 10, 20, 40 og 67,5 liter, slik at ved hjelp av en kombinasjon av beholderstørrelsene kan man få den mengde gass som er nødvendig i det enkelte tilfellet. Anleggene blir beregnet for hvert enkelt brannobjekt. Beholderne er røde.
Tilsetningsprosenten varierer mellom 7 og 9 % avhengig av type brannobjekt. Slokkemiddelet er beregnet til bruk i lukkede rom. Det er ikke elektrisk ledende, og er fargeløst og luktløst. Det er beregnet til bruk i dataanlegg, telekommunikasjonsanlegg og mot væskebranner. Til maritimt bruk er det beregnet til bruk i maskinrom, pumperom og generatorrom. Det er ikke egnet til slokking av brann i reaktive materialer, som magnesium, og heller ikke til brann i materialer som inneholder nok oksygen til sin egen forbrenning (som fyrverkeri). Slokkemiddelet er heller ikke beregnet til å undertrykke eksplosjoner.

Inhibitorisk virkning

FM 200 består av karbon, fluor og hydrogen. Den kjemiske formelen er CF3CHFCF3. Ved utløsning startes en elektrisk sirene og ventilasjonen til det rommet som det skal slokkes i, stoppes. Gassutstrømmingen avgir en kraftig lyd. På grunn av den brå overgangen fra væske til gass vil den utstrømmende gassen være nedkjølt, og direkte kontakt med denne må unngås. Tåkedannelse i en kortere periode kan oppstå i det rommet som det skal slokkes i på grunn av den kalde gassen. Slokkemiddelet etterlater seg ikke rester (slik pulver gjør). Ellers er beholderne utstyrt med en sikkerhetsmembran som utløser seg ved 100 bar (arbeidstrykket er som nevnt 42 bar ved2l° C).
Slokkemiddelet er ikke giftig i de konsentrasjoner som er nødvendige for slokking, det vil si under 9 %. Opphold i konsentrasjoner over 9 % må unngås. Treffer gassen gjenstander med temperatur på over + 700° C kan giftige dekomposisjonsprodukter oppstå. Skjer imidlertid utløsningen umiddelbart etter at brannen er oppstått og slokkemiddelet er på plass innen de foreskrevne 10 sekunder, vil normalt ikke slike temperaturer oppstå og det blir derfor heller ikke noen dekomposisjonsprodukter. Som en forsiktighetsregel skal imidlertid her, som ellers, åndedrettsbeskyttelsesutstyr benyttes i rom der det har vært brann inntil fullstendig utluftning har funnet sted.
Slokkevirkingen er inhibitorisk (se tidligere artikler) FM 200 er et handelsnavn.

Det miljømessige

NOAEL (No Observable Adverse Effect : Level) – høyeste konsentrasjon uten målbar effekt på mennesker- er 9 %. Ved en konsentrasjon på 7,5 % er sikkerhetsmarginen 20 % over den anvendte mengden. Til sammenligning kan nevnes at Halon ikke har noen sikkerhetsmargin og C02 er dødelig i de konsentrasjoner som trenges for slokking.
ODP (Ozone Depleting Potential) – ozonødeleggende potensial er 0, mens Halon bar 10-16.
GWP (Global Warming Potential) – global oppvarmingspotensial er 3800, mens Halon har 6900.
ALT (Atmospheric Life Time) – levetid i atmosfæren er 36,5 år, Halon har 65 år.
Godkjenninger forligger fra Det norske Veritas, Germanischer Lloyds og Bureau Veritas.
Nestegang tar vi for oss Micro-K.

 

Publisert: 03-05-2003

COMMENTS