Etter årevis venting med lang liste behov bygges ny-bygg for brann- og redningstjenesten.

HomeMateriell/Stasjoner

Etter årevis venting med lang liste behov bygges ny-bygg for brann- og redningstjenesten.

Endelig samling under «stort nok» tak

Av Bjørn Lønnum Andreassen

Etter årevis venting med lang liste behov bygges ny-bygg for brann- og redningstjenesten. Arbeidstilsynet har underkjent hele den verneverdige brannstasjonen i Steinkjer.

– Det har siden slutten av 90-tallet vært pekt på behovet for en større stasjon. Særlig vognhall og garderobeforhold har vært i fokus. 
Det har vært flere runder for å utrede ulike tilbygg og omgjøringer på den eksisterende stasjonen. Men det har ikke latt seg gjennomføre, dels fordi at tomten er liten, jernbanen går forbi og legger begrensninger på utnyttelsen av tomten. Likedan er byggets fasade fredet da det er et bygg typisk for etterkrigstidens gjenoppbygging av Steinkjer, sier han.

– Dette medførte behov for å vurdere nye lokaler på ett annet sted i byen. Sammen med Steinkjer kommune som så behovet for ny stasjon også hadde behov på helsesiden førte til oppstart av et prosjekt med å få 
på plass et helse og beredskapshus i Steinkjer. Etter hvert fikk man  
med Sivilforsvaret, Legevakta, ambulansestasjon, sammen med en rekke andre helse og beredskapsaktører i dette prosjektet.

Gjensidig

– Brannvesenet har hatt et godt samarbeid med Legevakta i mange år med felles lokalisering.  De synes det er en trygghet å være samlokalisert med oss. Enkelte av besøkende på legevakta kan til tider opptre truende. Da er det praktisk å ha brannstasjonen vegg i vegg slik at vi kan bistå i å roe gemyttene. I enkelte situasjoner blir legen med brann ut på oppdrag. Dette hvis det er mer praktisk for ambulansen å kjøre direkte uten å plukke med seg legen.

I et nytt samlende bygg vil flere av etatene bli bedre på samhandling, forklarer Håvard Bye.

– Det blir lettere bla å ha felles treninger ettersom vi er flere aktører med folk på vakt hele døgnet. Forhåpentligvis blir det mer sosialt og man får mer tid sammen, og kan gjøre mer i lag. Det skal bli gode fysiske arbeidsforhold, og det er det alle oss ser mest frem til.

Brann- og redningssjefen ramser opp flere fordeler med samlokaliseringen. Bygging har startet, omtrent i strandkanten.

– Det er fint med et stort felles prosjekt. Det ferdige bygget vil trolig få mer trafikk. Det vil gi publikum lettere tilgang til brannvesenet. Vi blir enklere å finne, bedre muligheter for parkering, og  nybygget blir universell adkomst og bedre tilrettelagt for de som ønsker å komme på besøk. Den gamle stasjonen er ikke muligheter for å ta imot besøkende med fysiske handikap.

Bedre drift

– Særlig feiervesenet vil kunne drive bedre forebyggende arbeid. 
Fellesfunksjoner av blant annet vedlikehold av utstyr samt rengjøring kan bli mulig, sammen med Sivilforsvaret og ambulansetjenesten. Det blir mer arealeffektivt med en vaskehall i stedet for at alle tre aktørene bygger sine egne, forteller Bye.

– Sånn som planen er nå blir byggene 10 300 kvadratmeter store. Blir det bestemt at Politiet skal inn, er bygget utformet og tomten slik at det gir mulighet for å bygge ut flere trinn, sier han fornøyd.

– Vi har sett på «Trygghetens hus» i Østersund som en god modell for vår bygging. Der er  mange beredskapsetater samlet. Veldig greit å orientere seg med alarmsentralen, lege, redning og brann, ambulanse forteller han engasjert og nevner et litt uheldig eksempel.

– I dag må vi ned i kjelleren for å hente en del utstyr. Derfor bruker vi noe lengre tid under enkelte utrykninger. I dag må vi også kjøre ut bilene for å få oversikt, vedlikehold og renhold av skap og utstyr.  Å gå over bilen, og få oversikt løser vi selv i dårlig vær, men vi er lei av lite plass. I vinterhalvåret er det langt fra optimalt, for å si det sånn.

«Forkastet»

– I forbindelse med et varslet tilsyn fra Arbeidstilsynet i mars 2013 underkjente de hele stasjonen. De fant ut at innen stasjonens område er det ikke mulig fysisk å etablere gode garderobeforhold, med ren og skitten sone. Likedan er det for trangt rundt utrykningskjøretøyene med mer. Det er egentlig ikke fysisk mulig å drive brannvesen i en så liten stasjon. Byggets beskaffenhet gjør at man ikke kommer helt i mål, men vi gjør så godt vi kan, sier Bye og ser fremover.

Han forklarer at de har iverksatt mulige tiltak for å redusere påvirkningen fra farlige stoffer mest mulig. At  de grep som er mulig.

– Jeg berømmer de ansatte for tålmodighet. Eller kanskje vi har blitt «hus-blinde» og ikke lar oss påvirke av dårlige fysiske arbeidsforhold. Men alle er tålmodige, særlig når det er framdrift i realiseringen av nytt bygg.

Bye legger til at det bare skulle mangle, fordi brannstasjonen er en arbeidsplass der mange bor deler av året. Gode fasiliteter er viktig.

– Noen sover dårlig her grunnet dårlig inneluft, men vi håper å se enden på dette. Vi føler oss sikker på det selv om politiske beslutninger bare varer frem til neste politiske beslutning.

Han forklarer at arbeid med detaljplan starter nå. Arbeidet med tomta har startet. Men Bye gjentar sin positivitet.
– Vi skal nok få en bra stasjon. Arkitekter, arbeidstilsyn, verneombud og de andre ansatte er positivt engasjert.

Farlig trangt

I hovedhallen står flere tyngre brann- og redningsbiler. Brannfolkenes verneklær, hjelmer og sko henger i samme hall. Verneombud Endre Kristensen sier han er ny i gamet, men at det er lett å se behovet for nye bygg.
– Ingen tvil om at det bør bygges snarlig. Sånn som brannfolka har det nå, er det både for lite plass og tungvindt. Det kan fort bli unødvendig stress når alarmen går grunnet dagens trange brannstasjon.
 

Publisert: 12-09-2016

Newer Post
Older Post

COMMENTS