Erfaringer med tilsyn av landbruket

HomeForebyggende

Erfaringer med tilsyn av landbruket

Brannvesenet Sør-Rogaland omfatter mange kommuner. Blant disse er det store landbrukskommuner som Klepp, Time, Sola og Randaberg.

Etter at vi fikk ny lov om vern mot brann med tilhørende ny forskrift og veiledning i 2002, ble det i vårt distrikt satt fokus på branner/branntilsyn i landbruket. Veiledningen til forskriften ga ingen fasit på hvilke gårdsbruk som skal registreres som særskilte objekter. Store husdyrrom blir nevnt som eksempler på objekter. Utfordringen vår var å velge ut de rette objektene. Tidligere erfaring var at større gårdsbruk hadde bedre rutiner for å ivareta brannsikkerhet enn mindre gårdbruk. Etter flere henvendelser til fylkeslandbrukskontoret fikk vi oversendt en oversikt over gårdsbruk i ”våre ” kommuner. Det ble da bestemt at vi skulle registrere ca. 50 gårdsbruk som særskilte B-objekter, fordelt på storfe og svineproduksjon. De brukene med størst antall dyr ble registrert.

Positive reaksjoner
Som ventet ble det reaksjoner fra bøndene og deres organisasjoner. Det ble avholdt møter med representanter fra gårdbrukere og Norges bondelag. Det kom da frem at det var stor motstand/skepsis fra bøndenes side til ”enda” flere tilsyn på gårdene. Det ble enighet om at en skulle søkes samarbeid med andre tilsynetater, slik at tilsynet kunne samordnes. Det ble avholdt flere møter med de etatene som det var naturlig å samarbeide med som arbeidstilsynet, el-tilsynet og mattilsynet. Alle etatene var i utgangspunktet positive til samarbeid, men dessverre har ikke Mattilsynet prioritert dette samarbeidet.

Gårdsbrukene har de to siste årene ikke blitt registrert som b-objekter, men etter § 13 fjerde ledd. Det vil si at tilsynene blir utført som engangstilsyn, og de blir utført av tre tilsynsetater samtidig med representanter fra branntilsyn, el-tilsyn og arbeidstilsynet. Vi har som målsetting å utføre ca 50 samordnede tilsyn i året. På denne måten får en travel gårdbruker unnagjort tre tilsyn i løpet av en god time. Holdningene til bøndene og deres organisasjoner er snudd opp ned. Det er nå bare positive reaksjoner og tilbakemeldinger på denne tilsynsformen. Gårdsbrukene får nå tilsynsrapporter som beskriver den totale sikkerheten på gården. 

Tilsynene på gårdsbrukene har blitt gjennomført med innledende samtaler og gjennomgang av det som foreligger av sikkerhetsmessig dokumentasjon. Det blir foretatt befaring i alle deler av driftsbygningene. 
Brannvesenet, el-tilsynet og arbeidstilsynet har uttrykt ønske om at våre tilsyn i landbruket skal tilpasses det internkontrollsystemet som bruker allerede har i KSL-systemet. Ved å gjennomføre ”sikkerhets” tilsyn i landbruket håper etatene at alle med ansvar for drift av gårdsbruk skal bli mer motivert for brannvernarbeid, sikkerhetsarbeid, kontroll av elektrisk utstyr osv, og dermed bli bedre i stand til å iverksette og forbedre forebyggende tiltak på gården. Tilsynene har altså i stor grad vektlagt informasjon og holdningsskapende elementer. 
For undertegnede har dette vært et spennende og særs lærerikt prosjekt, og tilsynet får etter vår oppfatning en helt annen og bedre kvalitet.
Skulle dette være av interesse kan dere kontakte seksjonsleder Frode Strøm, avdelingsleder Ståle Fjellberg eller undertegnede.

COMMENTS