Dom i «Nøkk»-saken

HomeDiverse

Dom i «Nøkk»-saken

Dom har falt i rettssaken hvor fire mannskaper på brannbåten "Nøkk" i Stavanger saksøkte kommunen med krav om dom for at kommunen er uberettiget til å pålegge dem arbeidssted og arbeidsoppgaver som ikke knytter seg til deres stillinger som mannskap på brannbåten "Nøkk".

Bakgrunnen for konflikten er som tidligere omtalt i «Brannmannen», Stavanger kommunes krav om å flytte mannskapene på «Nøkk» opp til hovedbrannstasjonen. Fire av de faste mannskapene på «Nøkk» har akseptert dette, mens de fire andre som gikk til rettssak, har nektet å etterkomme kravet.

Rettssaken fant sted i Stavanger byrett 29. april. Saksøkernes advokat Håkon Helle viste til arbeidsavtalene for mannskapene på «Nøkk» hvor det framgår at de er ansatt som maskinsjef, maskinist eller fører på brannbåten. Helle anså at kommunen ikke ensidig kunne endre stillingenes grunnkrav i og med at mannskapene skulle integreres i den ordinære brannstyrke. Et hovedargument fra saksøkerne var at mannskapet ønsker å være til nytte i den grad dette ikke svekker sikkerheten i forhold til brannbåtens oppgaver og formål. Helle viste også til sjøfartslovens bestemmelser som innebærer et forbud mot å pålegge besetningen ansvar som hindrer utøvelsen av et forsvarlig vakthold på båten. En integrering av saksøkerne i brannstyrken vil være å pålegge dem et slikt ansvar i strid med forskriftene.

Advokat Per Knutsen fra Kommunenes Sentralforbund som representerte Stavanger kommune i saken, viste til brannvernlovgivningen og arbeidsgivers styringsrett. «Nøkk»s lave aktivitet og vitneforklaringen fra en av de mannskapene som har flyttet frivillig til hovedbrannstasjonen, var argumenter som ble brukt for å vise at en omorganisering ikke innebærer et hinder for fortsatt forsvarlig bruk av «Nøkk».

Rettens slutning var:

1.Stavanger kommune er berettiget til å fastsette oppmøtested på hovedbrannstasjonen for de fire saksøkerne.
2. Stavanger kommune er berettiget til å integrere de fire nevnte i den ordinære beredskapsstyrken.
3. De fire saksøkerne betaler saksomkostningene til Stavanger kommune med kr. 42.000.
Retten bemerker at en omorganisering ikke er i strid med sjøfartslovens bestemmelser eller ansettelsesavtalene. «Nøkk»s mannskaper vil i fremtiden tilbringe dagvaktene på båten og ha ansvaret for inspeksjoner på kveld/natt i tillegg til at de vil inngå i den ordinære brannstyrken på hovedbrannstasjonen. Dommen er anket til høyere rettsinstans.

 

Publisert: 08-05-1998

COMMENTS