Brennaktuelt tok opp kritikken som ble rettet mot DSB i bl.a Brannmannens siste leder. Her svarer DSB;

HomeBrannFagstoff

Brennaktuelt tok opp kritikken som ble rettet mot DSB i bl.a Brannmannens siste leder. Her svarer DSB;

DSB for sent ute med retningslinjer for hvordan brann- og redning skulle håndtere pandemien

Sentrale aktører i brannmiljøet syns at DSB var altfor defensive når det gjaldt å gi retningslinjer for hvordan brann- og redningsvesenet skulle håndtere corona-pandemien, og at dette både skapte usikkerhet for hvordan de skulle opptre og fryktet at det svekket tilliten til brannvesenet i befolkningen. 

DSB sier at de til å begynne med prioriterte intern krisehåndtering, og innrømmer at dette gikk utover oppfølgingen av brann- og redning. Men at de etter hvert fikk på plass flere kanaler for å kommunisere med brann- og redningsetatene, og oppfordret dem til å bistå helsevesenet.

Corona-pandemien snudde opp ned på hverdagen vår omtrent fra en dag til en annen. Brann- og redningsvesenet står vanligvis i førstelinje også når det også gjelder bistand til helseoppdrag. Men innledningsvis under pandemien var det mange brann- og redningssjefer som ba mannskapene sine være varsomme med å bistå helsevesenet med blant annet løfteoppdrag for å unngå at de skulle bli smittet av covid-19, og dermed måtte tas ut av brannberedskapen.

En som tidlig var uenig i denne prioriteringen var redaktør for tidsskriftet Brannmannen, Lars Brenden. Han mente blant annet at det var viktig at brann- og redningsmannskapene nettopp bidro til å bistå helsevesenet når de trengte det som mest. 

I sin siste leder følger han opp at han etterlyser klarere retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap i situasjonen som oppsto. Blant annet skriver han at DSB dessverre ikke har vært så «fremme i skoa» som de burde vært overfor brann- og redningsvesen som sto i en helt ny situasjon.

Han mener at DSB i langt større grad burde gitt tydelige føringer og anbefalinger om hva som er forventet av brann- og redningsvesen, og hvordan de bør forholde seg. 

Han frykter at en ulik praksis i brann- og redningsvesen vil føre til svekket tillit blant innbyggere og samarbeidspartnere, og stille spørsmål om forståelsen av samfunnsoppdraget. Han mener at DSB burde vært det direktoratet de skal være i form av navnet; en premissgiver for samfunnssikkerhet og beredskap.

DSB prioriterte intern krisehåndtering først

Det er jo alvorlig når en så sentral aktør i brannmiljøet som kjenner godt til utfordringene brann- og redning står overfor hevder at den institusjonen som har det koordinerende ansvaret for håndteringen av corona-pandemien ikke leder «troppene sine» som den skal. Brennaktuelt tok kontakt med DSB for å få en kommentar til hva de tenker om dette. Avdelingsdirektør Johan Marius Ly fra DSB skriver følgende i en e-post til Brennaktuelt:

«DSB ble som alle andre rammet av koronasituasjonen. Det førte til at fokuset i starten ble rettet mot egen kontinuitetsplanlegging for å sørge for å opprettholde våre funksjoner. Deretter iverksatte vi som fagmyndighet for brann- og redning en rekke tiltak for å omstille oss til en mer operativ krisehåndtering.

I starten gikk dette arbeidet ut over vår kapasitet til å være synlige for brann- og redningsvesenene og 110-sentralene, men i omstillingsperioden jobbet vi parallelt med å samle informasjon og skaffe oss oversikt.

Dette arbeidet resulterte i at vi arrangerte et webinar for alle landets brann- og redningssjefer og 110-ledere. Vi opprettet en egen koronaside på dsb.no hvor vi fortløpende publiserer statusoppdateringer, informasjon, prinsippavgjørelser og linker til andre aktuelle sider. Vi etablerte ukentlige møter med Nasjonalt brannfaglig råd (NBR) og i samarbeid med 110-forum gjorde vi det samme med 110-lederne.

Dette er arenaer hvor vi gjennom dialog får frem strategiske og dagsaktuelle problemstillinger. Noe kan svares ut direkte i møtene, mens i andre saker må vi foreta avklaringer før vi kan svare. Møtene inneholder også ukentlige statusrapporteringer fra alle brann- og redningsvesen og 110-sentraler. Dette gjør oss i stand til å gi kvalitativ informasjon til Justis- og beredskapsdepartementet (JD). 

Når vi ble kjent med at det var ulik tilnærming til hvordan det enkelte brann- og redningsvesen forholdt seg til å bistå helse, publiserte vi en klar oppfordring til alle landets brann- og redningsvesen om å bistå helse med tilgjengelige ressurser.

Når det gjelder smittevern har vi henvist til helsemyndighetenes råd, samt at vi via NAKOS-portalen skaffet tilgang til e-læringskurs i smittevern for alt brannpersonell. Vi gjør det vi kan for å være i forkant med avklaringer og informasjon. Vi ser at smitteverntiltakene, som det enkelte brann- og redningsvesen og 110-sentral har innført, fungerer. I tråd med helsemyndighetene anbefaler DSB at de ulike tiltakene opprettholdes.»

COMMENTS