Brannetterforskning 10-års jubileum i Vest-Oppland

HomeDiverse

Brannetterforskning 10-års jubileum i Vest-Oppland

Ildsjeler i brannvesen, politi, eltilsyn og forsikring i Vest-Oppland politidistrikt tok for 13 år siden initiativet til opprettelse av en lokal brannetterforskningsgruppe. De ble den gangen møtt med liten forståelse for at samarbeidet skulle ha noe verdi, men gruppen startet arbeidet og da en større brann inntraff i 1997 så man fordelene og at brannvesenet kunne bidra med noe. Ti år har gått siden den formelle opprettelsen av brannetterforskningsgruppa. I dag består gruppa av seks mann, med to mann fra henholdsvis politi, brann og eltilsyn. Gruppa rykker ut ca 20 ganger årlig.

Brannmannen spurte brannsjef Jan Tore Karlsen i Gjøvik brannvesen om hva gruppen tilfører brannvesenet?
– Vi får flere gevinster av brannetterforskningsgruppas arbeid. Først og fremst er det informasjon om brannårsaken, noe som kan hjelpe oss både i beredskapsarbeidet og i det forebyggende arbeidet. Så betyr fokuset på brannetterforskning at vi er mer bevisste på vår opptreden på et brannsted både med hensyn til observasjoner, bruk av vann og riving. Alt i alt tilfører brannetterforskningen økt kompetanse til brannvesenet og et godt samarbeid med politi og eltilsyn, sier Karlsen.

Riksadvokaten skeptisk til permanente grupper
Et pilotprosjekt med brannetterforskningsgrupper i tre politidistrikt pågikk i flere år. I fjor ble det, med bakgrunn i de gode erfaringene fra pilotprosjektene, sendt en anbefaling fra en arbeidsgruppe om opprettelse av grupper i alle landets politidistrikter. Saken ble overlevert Politidirektoratet som oversendte den til Riksadvokaten.

Statsadvokat Bjørn Feyling hos Riksadvokatembedet sa under brannetterforskningsseminaret som ble avholdt i mai at Riksadvokaten er skeptisk til opprettelse av permanente grupper.
– Riksadvokaten har nylig påpekt viktigheten av å etterforske alle branner, men stiller spørsmålet om politiet skal etterforske branner hvis det ikke er straffbare forhold. Det kan opprettes kommisjoner som skal etterforske årsaker, men politiet har ikke tradisjon for å delta i disse. Fra Riksadvokatens side er vi bekymret for faren for rolleblanding og vi anbefaler derfor ikke en fast løsning, sa Feyling.
I ny Stortingsmelding omtales dette. Det står her at Justisdepartementet vil komme tilbake til saken på en hensiktsmessig måte.  

COMMENTS