Sør-Vest politidistrikt henla alvorlig ildspåsettelse med antatt kjent gjerningsmannIllustrasjonsbilde. Foto: Thor Kr. Adolfsen.

Sør-Vest politidistrikt henla alvorlig ildspåsettelse med antatt kjent gjerningsmann

Sør – Vest politidistrikt henla i 2017 en påsatt brann med antatt kjent gjerningsmann. Mye tydet også på at gjerningsmannen ikke var tilregnelig og kunne antenne flere branner. For dårlig brannetterforskning forhindret at mistenkte kunne bli overført til tvungent psykisk helsevern.

 

 

Denne artikkelen handler om inspeksjonsrapportene for Sør-Vest politidistrikt datert 06.09.2017.

 

Ved inspeksjon av Sør-Vest politidistrikt i 2017 finner statsadvokaten en sak som han tydelig er bekymret for. En sak ble raskt henlagt til tross for at man hadde en mistenkt som det er grunn til å tro at antente brannen. Antakeligvis var ikke vedkommende tilregnelig, men politiets manglende etterforskning er til hinder for overføring til tvungent psykisk helsevern. Statsadvokaten skriver følgende i sin rapport:

 

Det var høyst varierende kvalitet på etterforskningen av sakene. En av sakene ble raskt henlagt på bevisets stilling, selv om det nok burde vært gjort noen flere undersøkelser, kanskje særlig fordi mistenkte antakeligvis ikke var tilregnelig. Ved ytterligere ildspåsettelser fra vedkommendes side, som det absolutt er en mulighet for, så er ikke saken godt nok etterforsket til at den kan brukes som et vektig moment som taler for overføring tvungent psykisk helsevern. Dog kunne det stilles spørsmål om det hele var et utjenlig forsøk, men det er vanskelig å si uten at brannsakkyndig har vurdert saken.

 

Statsadvokaten er også bekymret for kompetansen når det gjelder brannetterforskning. Han skriver følgende i sin tilsynsrapport:

Vurdering Gjennomgangen, om enn så spinkel, viser at det er behov for en mer enhetlig tilnærming til brannsakene. Erfaringsmessig er det også for få saker til at etterforskere og jurister opparbeider seg nok kompetanse og kjennskap til kravene som stilles til etterforskningen på området. Det har vært flere tilfeller av alvorlige brannsaker som har hatt særdeles lang liggetid i distriktet. To saker med tiltale etter straffeloven § 148 er berammet nå i høst, der det straffbare forholdet skjedde i 2013 og2015. Begge sakene har en uakseptabel lang liggetid.

 

  • 148 i straffeloven henviser her til den gamle loven. Tilsvarende paragraf i den nye loven er § 355.

 

KOMBRA har bedt Øst politidistrikt om kopi av den tilbakemeldingen som er gitt i forbindelse med rapporten, men har ikke mottatt noe svar på henvendelsen.

 

  • Et alvorlig brudd å henlegge en brannsak der den mistenkte antas å være utilregnelig

 

  • Det er et alvorlig brudd i saksbehandlingen at Sør – Vest politidistrikt i 2017 henla en påsatt brann med antatt kjent gjerningsmann, sier daglig leder i KOMBRA AS Thor Kr. Adolfsen. Mye tydet også på at gjerningsmannen ikke var tilregnelig og kunne antenne flere branner.

 

Tekst: Thor Kr. Adolfsen, KOMBRA AS

 

I denne saken har politiet sviktet grovt. Det oppstår brann og man har en mistenkt som man attpåtil mener kan være utilregnelig. Til tross for dette henla politiet saken raskt. Resultatet er at politiet i denne saken ikke evnet å beskytte samfunnet mot en utilregnelig ildspåsetter. Når en person er utilregnelig, betyr det at vedkommende har store psykiske problemer. I denne saken fikk ikke den mistenkte, som var psykisk syk, nødvendig helsehjelp. Politiet sviktet både samfunnet og den mistenkte.

Statsadvokaten er bekymret for kompetansen både hos jurister og etterforskere i politidistriktet. Dette er dessverre ikke det eneste tilfellet når statsadvokaten har inspisert politidistrikter.

COMMENTS