7- TRINNSMODELLEN MED FOKUS PÅ RESULTAT  Magnus Mattson poengterte i sitt foredrag viktigheten av å involvere hele organisasjonen og se helheten for å få best resultat.  

HomeDiverse

7- TRINNSMODELLEN MED FOKUS PÅ RESULTAT  

 

 1. november inviterte Oppland Brannbefalslag til fagkonferanse på Honne hotell og konferansesenter på Biri med Magnus Mattson. I naturskjønne omgivelser møtte over 90 kolleger og utstillere fra hele Østlandet til Biri for et engasjerende og spennende foredrag om innsatsledelse og PLIVO-aksjoner.

Anders Fredrik Leholt-Raaer 
Tidsskriftet Brann og Redning  

 Magnus Mattsson har sammen med Linus Erickson skrevet Taktikkboken og implementert 7-trinnsmodellen som er pensum for innsatsledelse innen brann- og redning.  
Med seg har Magnus bred erfaring fra svensk og dansk brannvesen. Han har jobbet mye med innsatsledelse og har i tillegg spisskompetanse i Hovedstadens Beredskap i København innen SIKS-konseptet som er en spisset tjeneste for å agere innen PLIVO-hendelser.  

Magnus har skapt seg en bred erfaring med å utvikle innsatsledelseskonseptet gjennom å tenke nytt og bruke større grad av hjelpemidler:  

 • Bruk av teknologi som hjelmkamera, droner osv for å kunne evaluere i større grad i ettertid for en bedre helhetsforståelse  
 • Bruk av sosiale medier og andre kanaler for å innhente mest mulig informasjon i ettertid om hendelsen.  

Foredraget tok for seg hele 7-trinnsmodellen med alle de utfordringer det kreves av den enkelte leder og organisasjon. Magnus tok forsamlingen igjennom mange av sine erfaringer på godt og vondt. Som deltaker gjør en seg en rekke tanker om viktigheten at å bruke teknologi som dokumenterer innsatsen er utrolig viktig for å ta lærdom for kommende hendelser og egen utvikling. Samtidig er det utrolig viktig at slike opptak ikke må bli sett på som underholdning eller komme på avveie  
Viktigheten av å tørre å evaluere seg selv og bli evaluert av andre for å bli en bedre leder kan ikke påpekes godt nok, understreker Magnus. 

 

MANGE PÅSTANDER 

Under foredraget har Magnus en rekke påstander som uten tvil mange vil kjenne seg igjen i: 

«Kultur vinner over strategi»- sånn har vi alltid gjort det. 

«Innsatsledelse handler om å lede mennesker og håndtere «informasjon og inntrykk» i et veldig komplekst miljø». 

«Målbarheten av effekten er viktigere fremfor å måtte definere mål for tidlig». 

«Målet med innsatsen (MMI) har blitt litt for teoretisk». 

Magnus påpeker at vi ofte tar beslutninger på ufullstendige grunnlag under innsatsen og dette blir ofte «sannheten» videre i innsatsen.. Å kunne definere mål krever ganske mye kompetanse om hendelsen og mye handler om å få nok informasjon for å kunne definere mål.  
Et annet viktig aspekt i Taktikkboken er å ha fokus og tydelighet på målet under oppdraget.  
Magnus pekte også i foredraget på tre tydelig mål for en suksessrik innsatsledelse:  

 1. Skape felles mindset hos alle 
 1. Mer kunnskap om konsekvensene 
 1. Arbeide med helheten med hele organisasjonen 

 

HVA ER DET SOM SKAL REDDES OG HVA ER VIKTIG?  
 

Magnus brukte mye tid i foredraget på å se helheten og jobbe mer helhetlig i innsatser.  
Det å jobbe med de ulike fasene fra å slukke brann, utføre restverdiredning og hjelpe de rammede. 
Det å klare å tenke hele kjeden og ha en tanke på det som skjer utenfor sperringene der de evakuerte frykter for sine eiendeler er ikke enkelt, men det kan ha stor effekt å være proaktiv på restverdiredning. Et innspill fra salen var å prøve å redde mest mulig før det blir skadet ved å spørre de evakuerte hva som er viktigst reddes ut av deres bolig før det blir tapt. På den måten kan en liten innsats gi stor effekt for de skadelidende.    

Å omtale hele foredraget til Magnus blir krevende. Foredraget taler for seg selv og nettopp dette har Brannbefalslaget på Oppland ønsket å videreformidle til mange av sine medlemmer.  

 

INVITERER BREDT 

Svein Victor Yttervik i Oppland Brannbefalslag er en av initiativtagerne blant flere av arrangementene i regi av Befalslaget og han var storfornøyd med deltakelsen på Biri. 

 • Som leder av Oppland Brannbefalslag er det viktig for meg at vi tar ansvaret for å være et aktivt og synlig kretslag med god dialog og forankring opp mot det sentrale forbundet NBLF. Vi må også tenke helhetlig der våre brannvesen og medlemmer i Oppland står i fokus for vårt arbeide og hva vi skal satse på og legge til rette for av faglig påfyll og kompetanse. 

 

 • Litt historie, vi arrangerte den første samlingen med Magnus Mattsson i Norge på Gjøvik i 2015, det var godt oppmøte på den samlingen også. Etter den samlingen har han reist Norge rundt fra Kristiansand i Sør til Harstad i nord. Den gang var Taktikkboken og 7- trinnsmodellen nytt og ikke godt kjent i brannmiljøet som verktøy for innsatsledelse og organisering. Nå syv år senere har dette blitt godt kjent og er en viktig del av opplæringen som blir gitt til brann Norge, da syns vi det var på tide å gjennomføre en ny samling. Bestillingen for samlingen var 7- trinnsmodellen i praksis med utgangspunktet i virkelige hendelser der vi diskuterer de utfordringer som innsatsledere har når teori skal omsettes til praksis. Samt erfaringer fra innsatser med fokus på erfaringsdeling som verktøy for å spille hverandre gode. Vi setter fokus på risikovurderinger og HMS, målet med innsatsen (MMI) samt ledelse av særlige kritiske hendelser, som eksempelvis PLIVO. 

 

Yttervik sier videre at de også ønsker med sine fagsamlinger å invitere bredt og gi kollegaer muligheter til faglig påfyll når de gjennomfører fagsamlinger, jo flere som har mulighet jo bedre.  
 

 • Vårt mål med å invitere bredt er også å skape forståelse for hvordan brann- og redningsvesenet jobber og organiserer seg ute på skadestedet. Derfor sendte vi invitasjonen i tillegg ut til politiet og ambulansetjenesten, Sivilforsvaret og Næringslivet Sikkerhets Organisasjon, slik at de videre kunne invitere Industrivernledere fra kapitel 3 virksomheter. Denne informasjonen er også viktig for Industrivernledere ute på virksomhetene. Dette kan være en god mulighet for å skape felles situasjonsforståelse. 

 

 • I min verden må vi vaske ut barrierer og avstander mellom oss og skape en felles forståelse for at vi sammen har samme samfunnsoppdrag med ett felles mål. Vi skal løse oppdraget sammen på en best mulig måte med utnyttelse av mannskaper og ressurser. Alt starter og avsluttes på 110-sentralene og nå har 7-trinnsmodellen blitt en del av verktøyet som brukes i tidlig fase for å skape felles situasjonsforståelse, avslutter Svein Victor Yttervik.  

 

Fremmøtte brannvesen: 

 • Lillehammer Regionen Brannvesen 
 • Gjøvik Brannvesen 
 • Midt Gudbrandsdal Brannvesen 
 • Lesja og Dovre Brannvesen 
 • Østre Toten Brannvesen 
 • Valdres Brann og Redning 
 • Søndre Land Brannvesen 
 • Nordre Land Brannvesen 
 • Lunner – Gran Brann og Redning 
 • Alarmsentral Brann Innlandet 
 • Øst 110-sentral 
 • Nedre Romerike Brann og Redningsvesen 
 • Vestre Toten Brann og Redning 
 • Ringsaker Brannvesen 
 • Oslo Brann og Redningsetat 
 • Sør-Odal Brann og Redning 
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon 
 • Politiet Innlandet 
 • Ambulansen Innlandet 

 

Totalt var det 90 personer til stede denne dagen.  

Tidsskriftet Brann & Redning vil rose initiativet på Biri og takke for en veldig lærerik dag for de fremmøte.   

Magnus Mattson har blitt et kjent ansikt i brann-Norge etter at han ga ut Taktikkboka sammen med Linus Erickson. Under foredraget hos Oppland Brannbefalslag pratet han om erfaringer rundt bruken av 7-trinnsmodellen.