Trykkammerbehandling ved CO-forgiftning?

Trykkammerbehandling ved CO-forgiftning?

CO-forgiftning er en av de største farene vi brannmenn er utsatt for, og det var derfor med stor interesse undertegnede møtte på konferansen Akuttmedisin 2001, hvor blant annet emnet: Trykkammerbehandling ved CO-forgiftning ble tatt opp.

Det har inntil nå vært en allmenn oppfatning at ved røykskader, er O2 (oksygen) behandling i trykkammer (HBO) den mest effektfulle behandlingsmetode.
Denne «sannheten» ble satt på en hard prøve da noen av de fremste ekspertene i Norge innen emnet, holdt foredrag på konferansen.

De tre foredragsholderne var:
Jan Risberg – Overlege ved Hyperbarmedisinsk avdeling ved Haukeland Sykehus
Leif Aanderud – Seksjonsoverlege ved Hyperbarmedisinsk avdeling ved Haukeland Sykehus
Petter Andreas Steen – Professor i Akuttmedisin Ui0-Ulleval Sykehus

Jan Risberg:

I Risbergs innlegg kom han inn på de mest vanlige grunnene til CO-forgiftning, som er selvmordsforsøk (eksos inn i bil) og røykgassforgiftning.
For å halvere Co-innholdet i kroppen vil det ta:
5 timer og 20 minutter med vanlig luftatmosfære.
1 time og 20 minutter med 100 prosent O2 ved 1 bars trykk (normalt overflatetrykk)
23 minutter med 100 prosent O2 ved 3 bars trykk( 20 meter dybde) i trykkammer.
Men Risberg presiserte også at det ikke er internasjonal enighet om hvilken effekt trykkammerbehandling har ved CO forgiftning, og at man må være obs på at det kan være andre skader enn CO-forgiftningen.

Leif Aanderud:

Aanderud forfektet i sitt innlegg at trykkammerbehandling nytter, fordi konsentrert O2 fortrenger CO-giften. Man har gode resultater i Norge med dette.
Han presiserte også at det er allment akseptert at dette har god effekt, og viste til en rekke internasjonale publikasjoner hele 105 ar tilbake i tid som er positive til slik behandling.
Blant annet har man i USA meget positive erfaringer med trykkammerbehandling, men Aanderud innrømmet også at det ikke er noen vitenskapelige studier om emnet.

Petter Andreas Steen:

Steen startet sitt innlegg med å være meget kritisk til trykkammerbehandling. Han begynte med å si at dette kan være nyttig, men det kan også være farlig. Faren er å prioritere behandling av CO, mens kanskje andre forgiftninger som eksempel cyanidforgiftning bør prioriteres. Steen kom også inn på en del medisinske forklaringer der økt konsentrasjon av O2 i hjernen kan være direkte skadelig.
Steen poengterte gjentatte ganger at det må studier til for å påvise effekten, og at disse må være blindete der man ikke vet hvem som blir behandlet med de ulike metoder. Han presiserte også at de publikasjonene som var om emnet, var laget av personer som drev med trykkammerbehandling, og kanskje ikke var objektiv nok.
Han provoserte debattantene med at de som driver med trykammerbehandling kan være en del farget i synet på virkningen, av den grunn at det er dette som er deres arbeidsfelt.

Til slutt klarte Steen å forvirre forsamlingen med at han ved rask tilgang til trykktank, selv ville trykkammerbehandlet en CO-forgiftning for sikkerhets skyld.
Tilhørerne ble til slutt gjort oppmerksom på at det vil komme en fellesuttalelse vedrørende emnet senere.
«Brannmannen»s utsendte og deler av forsamlingen satt nok igjen med flere spørsmal enn svar da foredragene var ferdig. Håpet er at den lovede fellesuttalelsen er mer entydig, slik at medisin-Norge har en ensrettet behandlingsmetode ved røykgassforgiftninger.

Dette er meget viktig for oss som er ofte eksponert for slik fare, og bør være vel så viktig for det medisinske miljøet som skal behandle.

Fellesuttalelsen vil bli trykket i «Brannmannen» så snart den er offentliggjort.
«BRANNMANNEN» NR.2-2001 -25

 

Publisert: 05-02-2001

COMMENTS