Samlokalisering i Porsgrunn

Samlokalisering i Porsgrunn

l Porsgrunn er det vedtatt at Porsgrunn brannvesen skal få ny brannstasjon i tilknytning til Hydros eksisterende brannstasjon på Herøya. Saken har versert i flere år og det har vært stor debatt og usikkerhet om prosjektet.

 Allerede i 1987 ble det fra politisk hold fremmet forslag om å slå sammen Porsgrunn brannvesen og beredskapen på Hydro. Den gang var ikke tiden moden og Hydro avslo forslaget. Spørsmålet om ny brannstasjon for Porsgrunn brannvesen ble tatt opp tidlig på 80-tallet. På begynnelsen av 90-tallet vedtok bystyret å bygge ny brannstasjon. Da snudde den økonomiske situasjonen og igjen ble det fra politisk hold foreslått et samarbeid med Hydro.

Denne gangen var Hydro interessert og i 1994 ble det inngått en intensjonsavtale mellom Porsgrunn kommune og Hydro Porsgrunn lndustripark (HPI). l intensjonsavtalen står det at partene er enige i at det utredes en løsning for samlokalisering av de to korpsene med sikte på full effekt av felles ressurser. Samarbeidet baseres på samlokalisering i tilknytning til Hydros eksisterende beredskapssenter på Herøya og at Hydro stiller nødvendige arealer og lokaler til disponering for kasernering, garasjer m.v. Begge parter forplikter seg til å ivareta mest mulig effektiv utnyttelse av de samlede beredskapsressurser.

Felles lokaler og funksjoner

Porsgrunn brannvesen har i dag ,45 ansatte hvorav 30 mann er i utrykningsstyrken. Brannvesenet dekker langstrakte Porsgrunn kommune med sine 32.000 innbyggere og de spesielle risikoene som den kjemiske industrien står for. Porsgrunn brannvesen hadde i 1997 – 932 utrykninger.
Beredskapsstyrken på HPI har 40 ansatte hvorav 32 mann er i utrykningsstyrken. Styrken er et industrivern som dekker hele Hydro Porsgrunns areal på Herøya hvor det er 3.500 ansatte. l fjor hadde de 162 utrykninger hvorav de fleste var ambulanseoppdrag.
Den nye brannstasjonen skal bygges inntil brannstasjonen på Herøya og vil bli på totalt 3700 m2. Her vil beredskapsstyrken på Hydro og Porsgrunn brannvesen ha felles lokaler, men de vil fortsatt være ansatt hos sine nåværende arbeidsgivere og ha hver sine arbeidsoppgaver. Innkjøp av materiell og opplæring vil samordnes. Porsgrunn brannvesen vil leie ca. 60 % av lokalene som vil koste nesten 50 millioner kroner å bygge. Brannstasjonen er berammet ferdig før sommeren 1999.

Etter å ha gjennomført arbeidet med ny brannordning, ble det klart at Porsgrunn brannvesen måtte ha en mann til pr. vaktlag for å dekke opp som sjåfør av stigebil eller tankbil. Denne funksjonen vil beredskapsstyrken på HPI dekke opp og de vil også assistere Porsgrunn brannvesen ved branner dersom dette er nødvendig. På samme måte vil Porsgrunn brannvesen assistere beredsskapsstyrken ved ulykker på Hydros område. Dersom brannvesenet ikke har nok egne mannskaper på vaktlaget, vil disse erstattes med mannskaper fra beredskapsstyrken hvis de har mannskaper å avse utover sin egen minimumsberedskap.

Delte meninger blant mannskapene

Brannmannskapene i Porsgrunn brannvesen har uttrykt enkelte bekymringer og spørsmål angående samlokaliseringen. De mener at beliggenheten for den nye stasjonen ikke er god og viser til tidligere utredninger om ny stasjon på Flåtten eller Mule som det beste alternativet. En ny stasjon her ville kostet 27 millioner kroner og da hadde man fått en topp moderne stasjon med øvelsesområde og gymsal. Etter deres mening vil man nå få en ny brannstasjon som er barbert ned til beinet på kostnader og lokaliteter. Den nye stasjonen vil bl.a. ikke få gymsal. Brannmennene frykter at med denne samlokaliseringen, tar man egentlig sikte på en sammenslåing av brannvesenet og beredskapen på HPI. I Porsgrunn brannvesens informasjonsblad «Stikkflammen «avviser teknisk sjef Jan Lasse Hansen dette og sier at dette pr. i dag ikke er ønskelig fra kommunens side.

Underveis i utredningsprosessen har det vært mange saker som brannmannskapene ikke føler de har fått medvirke i. Tillitsvalgt i Porsgrunn brannvesen, Ove Sundberg har stilt spørsmål om politikerne i Porsgrunn vet hva de har sagt ja til, med bakgrunn i kostnader og lokalisering. Andre mener at det vil oppstå problemer når en privat og en kommunal beredskap skal blandes sammen.
De ansatte i HPI er mer positive til samlokaliseringen. Nye arbeidsoppgaver i samarbeid med Porsgrunn brannvesen vil være spennende samtidig som vi kan bidra med vår kunnskap om HPI og de spesielle risikoene som denne virksomheten fører med seg, sier Tor Egil Eriksen og Tor Manglerød ved HPI.

De ulike lønns- og arbeidsforholdene for brannmannskapene og de ansatte i HPI må avklares før samlokaliseringen skjer. I dag har de ansatte ved HPI høyere lønn og mer fridager, men de har en høyere pensjonsalder enn brannmannskapene. Det har blitt lovet en viss lønnsharmonisering.
Leder av Teknisk utvalg, Knut Bjaaland sier at samlokaliseringen er økonomisk god for Porsgrunn kommune samtidig som man høyner brannberedskapen. Han håper at den gode dialogen og samarbeidsånden mellom politikere, brannvesenet og fagforeningen vil fortsette. Arbeidsmiljøet i den nye brannstasjonen står og faller med det arbeidet som de ansatte er med på å utrede og legge løsningene for, sier Bjaaland.

Lars Brenden, Brannmannen

Publisert: 07-01-1998

Newer Post

COMMENTS