Leder: Brann-Norges største utfordring

HomeDiverse

Leder: Brann-Norges største utfordring

Den største utfordringen i fremtiden for brann-Norge vil trolig være å sikre rekruttering av deltidsmannskaper og beholde disse. Det er ingen ny problemsstilling, men problemene med rekruttering eskalerer både i små og store kommuner.

Å være deltidsbrannmann i et brannvesen uten vaktordning betyr ikke noen stor økonomisk uttelling og det er dugnadsiveren og viljen til samfunnsnytte som har vært og er utslagsgivende. Det er også en kjensgjerning at rekrutteringen er avhengig av det engasjementet som den lokale ledelsen av brannvesenet utviser og de resultatene dette skaper gjennom bra utstyr, god kompetanse og en status ved å være deltidsbrannmann. Men med større mobilitet, redusert vilje eller mulighet hos hovedarbeidsgiverne til å avse ansatte og ikke minst høyere personlige krav til utnyttelse av fritiden, merkes problemene.

Våre naboland Sverige og Danmark erfarer de samme problemene og har sett på tiltak og løsninger for å bedre situasjonen. I Danmark har nasjonale kampanjer for å bevisstgjøre befolkningen om samfunnsnytten ved å være deltidsbrannmann bidratt til økt rekruttering. I Sverige har mer konkrete tiltak vært prøvd som å opprette heltidsstillinger hvor brannmannen også er omsorgsarbeider, vaktmester eller annet.

Det finnes ingen enkel løsning på hvordan rekrutteringen skal sikres i fremtiden, men det er nødvendig å fronte problematikken bredt fra myndighetenes side. Det må fremstå som interessant og verdsatt å være deltidsbrannmann. Det er først og fremst en lokal oppgave, men også fra sentralt hold må deltidsmannskapers betydning vektlegges sterkere. Med en stadig større bredde i oppgavene vil rekrutteringsproblemer bety store utfordringer for den kommunale beredskapen i fremtiden.    

COMMENTS