NYE FORSKRIFTSKRAV SKAPER SPØRSMÅL De nye forskriftskravene stiller krav til heltidsutdanning for de som skal arbeide heltid. Det presiseres også at faste vikarer må ha opplæring i henhold til forskriftskravet (foto: DSB). 

NYE FORSKRIFTSKRAV SKAPER SPØRSMÅL 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap sendte tidligere i høst et brev til landets brann- og redningsvesen hvor de viste til nye forskriftskrav og etterspør en oversikt over hvor mange av de heltidsansatte brannkonstablene som kun har deltids grunnkurs for brannkonstabler. Brevet har skapt mange spørsmål om blant annet hvordan man eventuelt skal lukke gapet mellom heltids- og deltidsopplæring. 

Lars Brenden,  
Brann & Redning 

Bakgrunnen for brevet er at ny forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften) stiller krav til yrkesutdanning for brannkonstabel i § 37. Yrkesutdanningen skal være tilpasset stilling som heltids- eller deltidspersonell og gjenspeiles i kurstilbudet. 

 

I brevet skriver DSB at det tidligere ikke var forvaltningspraksis å differensiere mellom deltids- og heltidsutdanning for brannkonstabel, og enkelte deltidsutdannede brannkonstabler arbeider derfor som heltids brannkonstabel. Dette innebærer at forskriftskravet for disse ikke er oppfylt, selv om DSB skriftlig ga uttrykk for at heltids og deltids grunnkurs var likestilt. Det er tydeliggjort i nåværende forskrift at utdanning for heltid og deltid ikke er sidestilt, og at brannkonstabel i heltidsstilling skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for brannkonstabel heltid. 

 

Brevet fra DSB har ført til mange spørsmål ute hos brann- og redningsvesen om hvordan man skal oppfylle forskriftskravet. Det stilles også spørsmål om det i det hele tatt er nødvendig å gi en tilleggsopplæring til ansatte som har gått videre med lederopplæring. 

 

ULOGISK LØSNING 
 
Svein Thelin Knutsen er seksjonsleder Fagutvikling i Rogaland brann og redning IKS. Rogaland brann og redning IKS dekker ni kommuner og har blant sine 478 ansatte både heltids- og deltidsmannskaper. Knutsen mener et krav om etterutdanning til heltid for de som i dag er ansatt på heltid vil være en ulogisk løsning. 
 
– Vi rekrutterer store deler av heltidspersonellet fra deltidsmannskapene så dette er en veldig reell problemstilling for oss. Men jeg vet også at i andre brann- og redningsvesen har man sendt heltidsansatte på deltidskurs fordi det har vært vanskelig å få plass på heltidskurs. Deltidsopplæringen har så langt vært god nok og det er vanskelig å forstå hvorfor man nå skal lage en tilbakevirkende ordning. 
 
Knutsen trekker frem et eksempel for å vise hvordan dette slår ut. 
 
– Vi har dagkasernert personell på en av våre stasjoner. Disse er heltidsansatte med deltidsopplæring. Om dagen er da ikke deres kompetanse god nok, men når de går inn som utrykningsledere i deltidsstyrken på natt og helg er kompetansen god nok. Det er vanskelig å forstå. 
 
Knutsen mener at det blir nærmest umulig at kravet i ny forskrift skal ha en tilbakevendende kraft. 
 
– Vi har personell som har deltidsopplæring i bunn, men som har gjennomført lederopplæring i form av befalskurs 1, 2 og 3. Skal disse nå ta et tilleggskurs i grunnopplæringen mange år etter at de startet som heltidsansatte og har blitt ledere. Norges Brannskole har ikke kapasitet nå til å gjennomføre nok kurs. Hvem skal lage et overgangskurs og hvem skal holde dette, spør Knutsen. 

 

PRESISERING AV FORSKRIFTSKRAVENE 

DSB kom 5. oktober med en presisering og informasjon om kompetansekrav for brannkonstabel og operatør i brann- og redningsvesenforskriften.  

DSB viser til at de har mottatt mange henvendelser om praktiseringen og forståelsen av kompetansekravene for heltids- og deltidsbrannkonstabler og operatører på nødmeldesentralene. DSB redegjør videre: 

Det følger av brann- og redningsvesenforskriften § 37 at personell som skal arbeide som brannkonstabel i heltidsstilling skal ha gjennomført yrkesutdanning i samsvar med kursplan for brannkonstabel heltid innen to år fra tilsetting. Man anses først som fullverdig brannkonstabel heltid når opplæringen i samsvar med kursplanen er fullført. Det innebærer at heltidsstillinger som brannpersonell skal bestå av brannpersonell som har fulgt opplæringsmodellen for heltidspersonell.  

BRANNKONSTABELUTDANNING FRA FORSVARET  

Godkjenning av utdanning fra Forsvaret, såkalt BRP-utdanning med tillegg av blant annet røyk- og kjemikaliedykkeropplæring, ble før 1. mars 2022 formulert uten spesifisering av hvorvidt utdanningen var godkjent som heltids- eller deltidsutdanning. Godkjenningen av utdanning fra Forsvaret er imidlertid målt opp mot kravene i kursplan for brannkonstabel deltid, både før og etter 1. mars 2022, og tilsvarer da utdanning for brannkonstabel deltid. Det blir nå spesifisert at denne godkjenningen gjelder som deltids brannkonstabel.  

Forvaltningspraksisen har bidratt til at det i dag finnes anslagsvis 300 heltids brannkonstabler som kun har utdanning for deltids brannkonstabler. DSB vil vurdere hvordan dette avviket kan bli lukket på en hensiktsmessig måte for de det gjelder, eksempelvis gjennom påfyll av kompetanse. Vi vil komme tilbake med mer informasjon om dette når det foreligger beslutning om oppfølging.  

NYANSATTE OG VIKARER  

Det stilles videre spørsmål om DSB har innsigelser på at brann- og redningsvesenene og 110-sentralene benytter egnet personell uten fullført opplæring, eller personell under opplæring, til å fylle vaktlag og oppfylle bemanning i samsvar med forskriftens krav til antall personer. Tidligere dimensjoneringsforskrift ga DSB hjemmel til å fravike bestemmelsene i forskriftens kompetansekrav for brannkonstabler og 110-operatører når det forelå særlige grunner.  

Gjeldende forskrift er ikke til hinder for at personell under opplæring, som ikke fyller forskriftens krav til kompetanse, settes inn i vaktlag eller som operatør på nødmeldesentral, men det er en forutsetning at opplæringen fullføres i løpet av to-år, jf. §§ 37 og 39. En overskridelse av 2-årskravet vil være brudd på forskriften. Forskriftskravet gjelder også vikarer. En ansettelsespraksis som baseres på gjentatte tidsbegrensede ansettelseskontrakter for vikarer vil ikke kunne sies å være innenfor forskriftens åpning for at ansatte skal ha fullført opplæringen i løpet av 2 år. Faste vikarer skal gis opplæring i henhold til forskriftskravet. Alle brannkonstabler på vaktlaget kan ikke være under opplæring for da vil ikke oppgavene som vaktlaget er forventet å løse, kunne løses.  

Det er leder av brann- og redningsvesenet og 110-sentral som har det overordnete ansvaret for henholdsvis vaktlagets sikkerhet og effektivitet, og bemanningen på nødmeldesentralen. Leder har ansvaret for at personellets oppgaver er i tråd med opplæringen vedkommende har fått, og for at arbeidsmiljølovens generelle krav til arbeidsmiljø og tilrettelegging følges. Arbeidsmiljølovens krav til tilrettelegging av arbeid vil kunne sette begrensninger for den innsats som kan iverksettes når kravet i brann- og eksplosjonsvernloven til sikker og effektiv innsats skal ivaretas.
En brannkonstabel under opplæring vil kunne fungere som brannkonstabel i et vaktlag og utføre oppgaver i henhold til den opplæring som til enhver tid er gitt når leder av brann- og redningsvesen finner det forsvarlig ut fra dokumentert risiko-, sårbarhets- og beredskapsanalyse.
Der forskriftens krav til sammensetning av vaktlag ikke etterleves fullt ut, er det uansett viktig at bruk av personell under opplæring ikke ma
̊ være til hinder for at vaktlaget kan yte en forsvarlig og effektiv innsats under utrykning, eller utgjøre en fare for egen eller andres helse og sikkerhet. Tilsvarende vil en operatør under opplæring kunne fungere som operatør og utføre oppgaver i samsvar med den opplæring vedkommende til enhver tid har fått.  

OVERGANGSORDNING FOR DAGENS PERSONELL – FAGSKOLEUTDANNING  

Den nye fagskoleutdanningen for brann- og redningspersonell vil medføre et behov for å justere kompetansekravene til heltidsstillinger i brann- og redningsvesenforskriften. DSB har ikke startet opp arbeidet med overgangsbestemmelser, men det er nærliggende å anta at alle heltidsansatte i brann- og redningsvesenene og 110-sentralene som imøtekommer dagens kompetansekrav i de aktuelle heltidsstillingene også vil være kvalifisert i tilsvarende stillinger etter at ny fagskoleutdanning er etablert.

Dagens heltidspersonell vil trolig være søkerberettiget og kvalifisert til tilsvarende stillinger på andre tjenestesteder i landet enn der de nå jobber. Dagens lederutdanning vil bli videreført de nærmeste årene. Dagens heltidspersonell vil trolig etter etableringen av ny fagskole utdanning være søkeberettiget til lederkurs ved Brann- og redningsskolen, på lik linje med fagskoleutdannede fra Brann- og redningsskolen. Det er per i dag ikke fattet beslutning om modell for ny lederutdanning.