BATTERIBRANN MS BRIM EVALUERT

BATTERIBRANN MS BRIM EVALUERT

Rapporten evaluerer Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS (VIB) sin håndtering av hendelsen som oppstod på MS Brim den 11. mars 2021.
Den syv dager lange innsatsen, fra mulig brann i batterirommet fram til fartøyet var regnet som trygt og overlevert politiet, beskrives i rapporten.

Arnt E. Folvik

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Batteribrann

Brann i litium-ion batterier utvikler brennbare og giftige gasser, ca. 1 til 2 normalliter pr ampere time (Ah). Katamaranen MS Brim har batterirom med 5000 li-ion celler i hvert skrog, hvor hver celle har alt som trengs for å underholde sin egen interne «brann». Batteriet er en tennkilde i seg selv og det en reell fare for gasseksplosjon.

 

Utfordringen ombord

Teoretisk sett vil de brannfarlige gassene samle seg under dekk og batterileverandøren Corvus Energy foreslo derfor å suge ut gassene fra fartøyet og samtidig tilføre nitrogen inn i skroget for å redusere eksplosjonsfaren.

Fartøyet har ingen ferdig innretning for å kunne koble på slanger for å suge ut/tilføre gass. Det må lages og tilpasses, for bruk på brannspjeldene fra maskin- og batterirom.

Sikkerheten til publikum er ivertatt med en sikkerhetssone på 300 meter på sjø og land. Det tas høyde for at båten kan eksplodere og det gjøres tiltak mot akutt forurensning.

 

Suksessfylt samarbeid

Oppdraget blir løst ved utstrakt samarbeid mellom alle involverte fra privat og offentlig sektor, til tross for at den teoretiske løsningen aldri tidligere har blitt brukt på et fartøy med batteribrann. Midt i en pandemi skal en uvanlig hendelse håndteres i mange faser og ledd. 

 

Evalueringsrapporten er offentlig og ligger vedlagt. De viktigste læringspunktene i stikkordsform:

VIB bør fortsette med

Risikovurderinger og sikker jobbanalyse

Innhente nødvendige ressurser

Bruke droneavtale

Informasjon 

 

VIB bør forbedre

Definere brann i store batteri

Kompetanse på brann i batteri

Kompetanse på måleinstrumenter

Digitale verktøy

ELS organisering

 

Andre aktører bør lære

Beslutningsstøtte fra andre        

Brannmannsbekledning og flussyre

Innsatsmetode

Kartlegge objekter

Størst fare           

Førsteinnsats på sjø        

Tilrettelegging for brannvesenets innsats            

Nasjonal prosedyre CBRNE

Brannspjeld og plassering av redningsvester

 

(For å laste ned vedlagte evalueringsrapport må man på mobiltelefon velge skrivebordsversjon av vibr.no)

COMMENTS