UFORSIKTIG OMGANG MED ÅPEN ILD KAN KOSTE DEG DYRT

UFORSIKTIG OMGANG MED ÅPEN ILD KAN KOSTE DEG DYRT

Tekst: Thor Kr. Adolfsen

Det er straffbart å forvolde skade på annen manns eiendom. Uforsiktig omgang med ild er også straffbart dersom det kan karakteriseres som grovt uaktsomt. Hva er forskjellen på uaktsom og grovt uaktsom? Hvordan straffes slike hendelser ut fra straffeloven? Hvordan praktiserer forsikringsselskapene slike hendelser? Må den som forvolder skade betale full erstatning uansett eget inntekstgrunnlag?

 

SKYLD OG SKADEOMFANG

For å belyse hvordan dette fungerer og hvilken straff og erstatning som kan forventes, skal vi ta utgangspunkt i en konkret sak:

En kvinne i slutten av tenårene setter fyr på en stor haug med tørre kvister en meter fra en skillevegg. For sikkerhets skyld har hun tatt med seg en bøtte vann. Hun har ingen intensjon om å forvolde skade. Hun vil bare hjelpe sin far å rydde i hagen. Skilleveggen antenner. Kvinnen prøver å slokke, men det fortsetter å brenne. Store deler av rekkehuset blir skadet. Skadebeløpet blir på over 11 millioner kroner. Aktor legger ned påstand om to ukers fengsel og at kvinnen må betale forsikringsselskapene. Forsvareren la ned påstand om frifinnelse.

Under rettsforhandlingene er det ingen tvil om hendelsesforløpet. Det sakkyndige vitne var ikke i tvil om at den brennende kvisthaugen plassert ca. én meter unna leveggen i tre, har antent denne og at brannen deretter har spredd seg raskt i boligrekken via den utvendige bordkledningen på boligene.

 

Det er viktig å se hva loven faktisk sier i dette tilfellet:

Retten konstaterer at det ikke er tvilsomt at handlingene er å anse som skadeverk ifølge § 351.  Det er heller ikke tvil om at skaden er av stort omfang og at det må anses som stort ifølge § 352.

Det store spørsmålet er om kvinnen har handlet med «den nødvendige subjektive skyld» som retten uttrykker det. Det betyr på godt norsk om hun kan straffes for handlingen. Straffbar uaktsomhet og grov uaktsomhet defineres i loven i § 22 slik:

Den som handler i strid med kravet om forsvarlig opptreden på et område, og som ut fra sine personlige forutsetninger kan bebreides, er uaktsom.

Uaktsomheten er grov dersom handlingen er svært klanderverdig og det er grunnlag for sterk bebreidelse.

 

I rettsdokumentet forklares grov uaktsomhet ved at det kreves et markant avvik fra forsvarlig opptreden på det aktuelle området. Handlingen må være svært klanderverdig. Det er viktig å være klar over at det ikke er gjerningspersonens oppfatning av hva som er klanderverdig som er utslagsgivende. Det er den norm i samfunnet på det aktuelle tidspunktet som avgjør. I tillegg må det ut fra gjerningspersonens forutsetninger være grunnlag for sterk bebreidelse. Kvinnen i dette tilfellet var å anse som normal. Hadde gjerningspersonen for eksempel vært utviklingshemmet, ville antakelig saken stått i et helt annet lys.

STRAFF

I straffesaker er det viktig å finne ut om det kan være noen formildende omstendigheter. Dette er omstendigheter som kan bidra til å redusere straffen. I denne saken var motivet formildende. Det var ingen vond tanke bak. Hun ville bare hjelpe sin far. Det er også formildende at hun forsøkte å slokke brannen og at hun varslet familien som deretter varslet naboene. I tillegg var det formildende at kvinnen hadde lite erfaring med bruk av ild, og at saksbehandlingstiden var lang.

Lagmannsrettens konklusjon ble at hun har gjort seg skyldig i grovt uaktsomt å ha overtrådt straffeloven $ 352 tredje ledd. Det strenge beviskravet er oppfylt. Lagmannsretten er kommet til at passende straff vil vær 16 dager betinget fengsel.

En betinget dom betyr at dersom man i en periode ikke begår straffbare handlinger, så slipper man å sitte i fengsel. Dersom man i den aktuelle perioden begår straffbare handlinger, må den betingede dommen sones i tillegg til dommen for den nye straffbare handlingen.

 

MÅ KVINNEN BETALE ERSTATNING PÅ 11 MILLIONER KRONER?

Hva er konsekvensen av å dømme en kvinne i slutten av tenårene til å betale en erstatning på over 11 millioner krone? Hun vil antakelig i hele sin yrkesaktive periode ikke ha mulighet til å betale et slikt beløp. Det vil antakelig frata henne all motivasjon til å ta en utdannelse og søke jobb. I slike situasjoner praktiserer retten såkalt «lemping». Dette var alle partene i retten enige om. Resultatet ble at hun i stedet for 11 millioner kroner måtte betale kr. 200 000,- i erstatning som fordeles mellom forsikringsselskapene. Det kan være en stor nok byrde å bære for en kvinne i slutten av tenårene.

 

UFORSIKTIG OMGANG MED ÅPEN ILD KAN KOSTE DEG DYRT

I denne saken ble såkalt «lemping» praktisert. Kvinnen var ung og hadde ingen kapital av betydning. Hun slapp å sitte i bunnløs gjeld livet ut. Saken viser imidlertid at grov uaktsomhet ved bruk av åpen ild kan medføre store erstatningsbeløp om du har en rimelig god betalingsevne. Du risikerer også fengselsstraff på inntil ett år. Grov uaktsomhet kan derfor ødelegge din økonomi livet ut.

COMMENTS