BRANN I AVANT KOMPAKTLASTEREBrann i Avant kompaktlaster. Foto: Privat

BRANN I AVANT KOMPAKTLASTERE

Kompaktlastere fra Avant har forårsaket flere branner i fjøs med tap av mange dyr og bygninger. Brannene har medført store belastninger for bonden og lidelser for dyrene. Forsikring og leverandøren arbeider med tiltak.

Tekst: Thor Kr. Adolfsen, KOMBRA AS

 

Kompaktlastere er små maskiner som ofte brukes i fjøs i Norge. De har som regel ikke registreringsskilt, da de kun brukes på privat eiendom. Kompaktlastere finnes i forskjellige størrelser og modeller. Avant, som er produsert i Finland, er etter det KOMBRA får opplyst markedsledende. Det er solgt over 5 300 Avant kompaktlastere siden 1991. Det er Felleskjøpet som forhandler Avant i Norge. Finans Norge Forsikringsdrift og Felleskjøpet har registrert en del branner i Avant kompaktlastere. Brannene har i størrelse variert fra små branner i kompaktlasteren, til store fjøsbranner med tap av mange dyr. Avant, Felleskjøpet og Finans Norge Forsikringsdrift arbeider nå med å sette inn effektive tiltak for å hindre branner i fremtiden.

 

Brann i fjøs med dyr er dramatiske. Det er først og fremst en stor påkjenning for dyrene og bonden. Det er også en stor påkjenning for brannmannskapene. Det er ikke ufarlig å evakuere dyr på flere hundre kilo.

I store fjøs ofte bygd i tre med mange dyr er storbrannpotensialet stort.

 

OVER 100 DYR MISTET LIVET

En stor brann i et fjøs i Byrkjelo krevde over 100 dyreliv. Ut ifra avhørene mener politiet at brannen startet i en kompaktlaster. Flere uavhengige kilder opplyser at kompaktlasteren var av typen Avant.

Medier over hele landet slo stort opp den 7. oktober 2022 at det begynte å brenne i et stort fjøs på Byrkjelo i Gloppen kommune. Fjøset inneholdt over 200 kyr, kalver og okser.

Politioverbetjent Nils Ove Roset fortalte til NRK.no 14. oktober 2022 at en kompaktlaster var årsak til brannen.

 • Det er i denne lasteren vi mener at brannen startet, ut ifra avhørene vi har gjennomført, sier politioverbetjent ved Gloppen politistasjon, Nils Ove Roset til NRK.no.

Flere uavhengige kilder oppgir at det dreide seg om en Avant kompaktlaster.

NRK.no skriver videre at lederen for Vestland bondelag fikk flere telefoner om branner i kompaktlastere dagene etter brannen.

 • Etter brannen har tre andre bønder ringt meg og sagt at kompaktlasteren deres har begynt å brenne. To av brannene startet utendørs og en innendørs, sier lederen for Vestland bondelag, Anders Felde, til NRK.no

 

TRE BØNDER SOM OPPLEVDE BRANN I AVANT KOMPAKTLASTER

KOMBRA har gjennom egne undersøkelser sporet opp tre branner som skyldtes brann i Avant kompaktlastere. En bonde mistet 100 dyr i brannen. De to andre opplevde brann i kompaktlasteren med mange dyr i fjøset, men de greide å unngå brann i bygningene.

KOMBRA har gjennom egne undersøkelser kommunisert med tre bønder som har hatt brann i Avant kompaktlastere. Av hensyn til bøndene, presenteres de her med fiktive navn.

Ola:

Avant kompaktlaster tok fyr i 2013. I fjøset var det 31 kuer og 40 ungdyr. Folk på gården greide å slokke brannen.

Kari:

Avant kompaktlaster tok fyr i 2013. Bonden mistet 100 storfe.

Per:

Avant kompaktlaster tok fyr i 2018. I fjøset var det 160 dyr, kalver, okser, kviger og melkekuer. Folk på gården fikk kjørt ut kompaktlasteren.

 

37 BRANNER I AVANT KOMPAKTLASTERE PÅ FEM ÅR

Det har i flere medier vært skrevet om brann i kompaktlastere. Nå viser det seg at kompaktlastere fra Avant er utsatt for brann. Avant er markedsledende for produktet. Det har vært 37 branner i Avant kompaktlastere i en femårsperiode. Forsikringsnæringen, Felleskjøpet som forhandler produktet og produsenten arbeider med tiltak for å unngå brann i fremtiden.

Hildegunn Bjerke er avdelingsdirektør i Finans Norge Forsikringsdrift. På forespørsel fra KOMBRA forteller hun at de som følge av noen brannhendelser med Avant kompaktlastere har foretatt en systematisk innsamling av data. Det viser seg at det har vært 37 hendelser de siste fire årene. Andre kilder oppgir omtrent det samme antallet.

 • Basert på hendelser registrert hos forsikring ble det foretatt en systematisk innsamling av data. Der fant vi 37 brannhendelser i Avant kompaktlastere i perioden 2018 til 2022. Kompaktlasterne var modeller fra 2007 og fremover i tid. Ingen av disse hendelsene utviklet seg til store branner. De var stort sett begrenset til selve kompaktlasteren. I 2017 var det imidlertid en brann i Avant kompaktlaster som kostet kr. 225 000,-. Det finnes også data for at det har vært brann i andre typer kompaktlastere enn Avant, men vi har ikke noe tallmateriale på dette nå. Forsikring har fokus på kompaktlastere og ikke på et særskilt fabrikat, men det er naturlig å fokusere på fabrikatet med størst markedsandel, sier Bjerke.

 

37 brannhendelser i løpet av fem år, gir 7,4 brannhendelser pr. år. Statistikken sier ingenting om hvorfor det brenner i Avant kompaktlastere. Det har derfor Finans Norge Forsikringsdrift ingen tall på. Årsakene kan være sammensatte.

 • Finans Norge Forsikringsdrift har dessverre ingen tall på hvorfor det brenner i Avant kompaktlastere eller andre kompaktlastere. Generelt kan det være mange muligheter for brann som manglende vedlikehold, slitasje, svake konstruksjoner og feil bruk, sier Bjerke.

 

Generelt er det viktig at bonden er klar over hvilke farer det er ved å bruke motoriserte redskaper inne i et fjøs. Bonden kan gjøre mye selv.

 • Et av de viktigste forebyggende tiltakene er å skru av strømmen med hovedstrømbryteren når kompaktlasteren ikke er i bruk. Helst bør kompaktlasteren parkeres et annet sted enn i fjøset. Det er også viktig å sørge for et systematisk vedlikehold. Ved valg av kompaktlastere bør man tenke på hvilken bruk man ser for seg. Man bør stille seg spørsmålet om kompaktlasteren er solid nok for det man skal bruke den til, sier Bjerke.

 

Finans Norge Forsikringsdrift har tatt tak i problematikken. Det har vært avholdt flere møter og man venter på effektive tiltak.

 • Finans Norge Forsikringsdrift har en løpende dialog med Felleskjøpet og Avant, sier Bjerke.

 

Når skader oppstår som følge av feil ved produkter, er det ikke uvanlig at forsikringsselskapene søker regress hos produsenten. Regress i dette tilfellet betyr å be om erstatning fra en produsent som har solgt utstyr og maskiner som har påført forsikringsselskapene utgifter som følge av feil ved produktene.

Vil forsikring søke regress hos Avant?

 • Det har ikke vært en spørsmålsstilling, sier Bjerke.

 

FELLESKJØPET: – AVANT KOMPAKTLASTERE HAR MEST SANNSYNLIG FORÅRSAKET TRE FJØSBRANNER I NORGE

Felleskjøpet mener at Avant kompaktlastere mest sannsynlig har forårsaket tre fjøsbranner i Norge – to i 2017 og én i 2022. Etter at Finans Norge Forsikringsdrift og Felleskjøpet har registrert en del branner i Avant kompaktlastere, er de nå i gang med å sette inn tiltak. Dette gjøres i samarbeid med produsenten Avant.

 

Felleskjøpet forhandler Avant kompaktlastere. KOMBRA har stilt seniorrådgiver kommunikasjon Sigbjørn Vedeld i Felleskjøpet Agri SA noen spørsmål vedrørende brann i Avant kompaktlastere.

Er det riktig at Avant kompaktlastere har forårsaket en rekke branner de siste årene?

 • Avant kompaktlastere har mest sannsynlig forårsaket tre fjøsbranner i Norge, to i 2017 og én i 2022. En brann i 2015 hadde en Avant i bygningen, uten at brannårsak kunne stadfestes, sier Vedeld.

 

 • Vi har etter siste hendelse på nytt gått i dialog med produsenten Avant om hva som kan redusere risikoen for brann på allerede leverte maskiner ytterligere. Vi har en god oversikt over reservedelssalg og tilhørende verkstedordrer. Disse bruker vi sammen med produsenten, for å utvikle konkrete tiltak, sier Vedeld.

Hvilke branner er det snakk om i 2017?

 • Vi ønsker ikke å konkretisere mer enn det vi allerede uttaler.

Hvilken eller hvilke modeller er det snakk om?

 • Det er ingen spesiell modell, men modeller innenfor både 400- og 600-serien, sier Vedeld.

Hvor mange av de aktuelle modellene er solgt i Norge de siste fem årene?

 • Det er solgt over 5 300 Avant kompaktlastere siden 1991. Disse brukes for det meste som fôringsmaskiner i fjøs, sier Vedeld.

Hva er de konkrete tekniske årsakene til at det oppstår branntilløp og brann?

 • Kortslutninger av ledninger, og gjerne gnissing i kombinasjon av lett antennelig materiale som planterester, støv, olje med mer. En annen kilde kan være støvansamlinger på varme områder, som for eksempel eksosmanifolder, sier Vedeld.

Hvor mange branntilløp og branner er det registrert i de aktuelle kompaktlasterne de siste fem årene?

 • Vi har ikke en sammenfattet oversikt over dette, sier Vedeld.

Om det er slik at det er spesielle tekniske årsaker som forårsaker branntilløp og brann, hva har leverandøren gjort for å forhindre dette i fremtiden på evt. modeller som er i salg nå?

 • Vi mener det kan skyldes to ting: Manglende vedlikehold og ettersyn av maskiner som går i støvete miljøer, samt tekniske årsaker som oppstår over tid. Det er sendt ut kundebrev i flere omganger. Det gikk i 2017 ut 1 169 kundebrev for modeller fra 2012 til jan 2017, inntil fem år gammel. I tillegg gikk det ut over 1 000 kundebrev til eldre modeller enn fem år, altså fra 2011 og tilbake til 2001. På eldre maskiner mellom 1991 og 2001 er kundelistene usikre eller mangelfulle. Derfor ble det ikke sendt direkte brev til disse, sier Vedeld.

Hvilket skadeomfang har branntilløpene og brannene forårsaket?

 • Alt fra små skader, blant annet i enkeltledninger, til full utbrenning av hele maskinen, sier Vedeld.

 

SKADENE KOMMER ETTER GARANTITIDEN

De fleste brannskadene på Avant kompaktlastere opptrer etter to år fra de er kjøpt, dvs. etter garantitiden.

Miljøet i fjøs kan være tøft for maskinelt utstyr. Korrosive gasser og støv er noen av faktorene. Det sier seg selv at maskiner i slike omgivelser bør være solide og konstruert for formålet. Sigbjørn Vedeld i Felleskjøpet Agri SA sier at de fleste brannskadene oppstår etter to år som er garantitiden.

–         Vi har en løpende dialog med Avant angående sikkerhetstrusselen, men de fleste skader er kommet etter to år, som er garantitiden. Sikkerhetskampanjen vi kjørte i 2017 ble gjort i samarbeid med Avant, sier Vedeld.

Har det vært noen rettssaker som omhandler branntilløpene og brannene for de aktuelle kompaktlasterne?

–         Nei, ingen rettsaker som vi kjenner til, sier Vedeld.

 

NOAH: – AVANT KOMPAKTLASTERE SOM FORÅRSAKER BRANN BØR TREKKES TILBAKE

KOMBRA har bedt dyrevernorganisasjonen NOAH om en kommentar. Leder og veterinær Siri Martinsen mener kompaktlastere som forårsaker brann bør trekkes tilbake.

 • Dette er svært viktige undersøkelser. NOAH har lenge hatt fokus på regler i forhold til brann, og mener det bør være påbud om sprinkleranlegg der det er vanskelig å evakuere dyr, og at alle bør ha brannvarsler uansett antall dyr. Men om man kan spore flere alvorlige branner til spesifikt utstyr, er dette veldig viktige opplysninger.  Produkter som har en høyere risiko for brann, bør trekkes tilbake, det gjelder også Avant kompaktlastere som har forårsaket brann – det er uakseptabelt at man risikerer hundrevis av dyreliv ved å ikke sørge for at utstyr med slik risiko blir fjernet.

 

ANDERS FELDE: PRODUSENTENE MÅ STREKKE SEG LENGER

Tidligere leder i Vestland Bondelag har uttalt seg om kompaktlastere i Bondebladet. Nå mener han at produsentene må strekke seg lenger.

 • Det er veldig bra at det blir satt fokus på branner knyttet til kompaktlastere. Jeg håper virkelig at de som selger disse maskinene tar en skikkelig gjennomgang og forbedrer de delene av maskinen som utgjør en risiko. Det kommer til å bli enda flere som benytter kompaktlasteren til fôring av dyr i fremtiden, og det er derfor viktig at produsentene strekker seg lenger for å redusere risikoen for brann. Kompaktlastere brenner for ofte, slik jeg ser det. Det også viktig at bonden vet at kompaktlasteren kan utgjøre en risiko i forhold til brann. Jevnlig vedlikehold og rengjøring er avgjørende for å redusere risikoen, i tillegg til at en må bruke hovedstrømbryteren, sier Felde.